Sveriges reformprogram 2013

Den 19:e april överlämnade Sveriges EU-minister, Birgitta Ohlsson, Sveriges nationella reformprogram (NRP) för 2013 till EU-kommissionen. Programmet är en del av genomförandet av EU-2020 strategin som är EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi. I reformprogrammet framgår hur Sverige ligger till och planer för genomförande av strategin under året.

Reformprogrammen innehåller en lägesrapport för hur landet står i förhållande till målsättningar som stats och regeringscheferna beslutat som vilka åtgärder som planeras för att uppnå målen. Vid utformningen av NRP tar Regeringen hänsyn till övergripande målsättningarna som gäller alla medlemstater samt landspecifika rekommendationer från kommissionen baserat på landets behov och brister.

Övergripande mål:

  • På ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt konsolidera de offentliga finanserna.
  • Återställa en normal, inte krisorienterad, utlåning till näringslivet.
  • Främja tillväxt och konkurrenskraft.
  • Bekämpa arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen.
  • Modernisera den offentliga förvaltningen.

Kommissionens rekommendationer till Sverige från 2012:

  • Bibehålla en sund ställning i de offentliga finanserna.
  • Öka stabiliteten på bostads- och bolånemarknaderna.
  • Förbättra deltagandet på arbetsmarknaden för ungdomar och andra utsatta grupper.
  • Förbättra spetsforskning och förbättra kommersialisering.

I det nationella reformprogrammet har Sverige också lyft vikten av en fungerande inre marknad för tillväxt, samt Östersjöstrategin och sammanhållningspolitikens roll i tillväxtarbetet. Kommissionen kommer nu att granska reformprogrammet och utfärda rekommendationer på vidare åtgärder.

Bakgrund- Den Europeiska termincykeln
Reformprogrammet är en del av den europeiska terminscykeln som ska bidra till att samordna ländernas insatser för att uppnå Europa 2020-målen. Syftet är att ländernas insatser ska samordnas starkare och mot samma mål. Terminscykeln inleds med att kommissionen i slutet av året presenterar en tillväxtöversikt som innehåller EU:s prioriteringar under det kommande året.  Därefter fastställer stats- och regeringscheferna riktlinjerna för medlemsländernas politik under vårtoppmötet i mars. Det reformprogram som nu överlämnats av Birgitta Ohlsson innehåller den nationella implementeringen av stats- och regeringschefernas riktlinjer när det gäller strategier för sunda offentliga finanser och åtgärder för smart och hållbar tillväxt. Därefter granskar kommissionen medlemsländernas NRP och utfärdar rekommendationer för medlemsländerna inför de kommande nationella budgetprocesserna. 

Läs mer om Sveriges Nationella reformprogram 2013

Läs mer om den europeiska terminscykeln

/ Niklas Johansson

30 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information