Ta makroregionala strategier på allvar under nästa programperiod!

Hur kan Östersjöstrategin länkas ihop med andra regionala instrument för smart och hållbar tillväxt för alla: strukturfonder och smart specialisering, innovativa partnerskap och Horisont 2020.

Använd dessa instrument till förmån för din region!

Den 17 juni 2013 står Europeiska kommissionen och North Sweden genom informella Baltic Sea Group värd för ett gemensamt seminarium och Baltic Summer mottagningen i Bryssel.

Det är ett centralt mål för både DG Regio och Bryssel-baserade regionala kontor från Östersjöområdet att främja genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Seminariet diskuterar hur kopplingen mellan makroregionala strategier och begrepp som smart specialisering och innovativa partnerskap kan uppfylla EU-2020-målen. Hur kan dessa begrepp gör den bästa användningen av mänskliga och ekonomiska resurser och främja samarbete i Östersjöregionen. Diskussionen kommer att fokusera på det operativa programmet för strukturfonderna och Europeiska territoriella samarbetet måste innehålla för att bäst stödja genomförandet av strategin.

Seminariet syftar till att främja anpassningen av operativa program och EU-strategin för Östersjöstrategin närmare Europa 2020-strategin - och att prioritera strategin på högsta politiska nivå och genom att engagera den privata sektorn och medborgare runt Östersjön i de regionala samarbetsprojekten.

Seminariet kommer att ge rekommendationer till Europeiska kommissionens insatser för att främja en fokuserad och målinriktad ram för samarbetet inom Östersjöregionen.

17 juni 2013 klockan 14.30.

Se det fullständiga programmet

Mecklenburg-Vorpommern informationskontor för EU

Boulevard Saint-Michel 80, 1040 Bryssel

130425 iBSG logo

För mer information kontakta Mikael Janson eller Merten Barnert, Telefon: +32 2 741 6006

24 Maj 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information