Transportseminariet 28 nov

Den 28 november stod North Sweden European Office värd för seminariet "Learning from the TEN-T days 2013 - Transport challenges and opportunities and role of the EU transport policy for European regions", som hölls på Sveriges ständiga representation i Bryssel.

Seminariet som arrangerades av North Sweden, samlade huvudtalare från Europeiska kommissionens DG Move och DG Regio, samt från CPMR för att diskutera genomförandet av EU:s nya infrastrukturpolitik, TEN-T, samt dess finansieringsmekanism, CEF. Talarna presenterade de viktigaste slutsatserna från TEN-T-dagarna 2013 som hölls 16-18 oktober i Tallinn och gav förklaringar om hur synergier med andra politiska initiativ för den Nordliga Dimensionen (NDPTL) och för Östersjöregionen (EUSBSR) används till att stödja utvecklingen av regionerna. CPMR berättade om sitt arbete med transportfrågor och de europeiska regionernas intressen i frågan.

131204NorthS

Mikael Janson, direktör på North Sweden European Office och tillika moderator för seminariet, belyste i sitt välkomstanförande vikten och behovet av att Norra Sverige är sammankopplad med resten av Europa för den regionala utvecklingen i termer av råvaruexport och även i direkta investeringar som kommer regionen till godo exempelvis genom Facebooks etablering av serverhallar i Luleå, den första i sitt slag utanför Nordamerika, samt de centra som bildats i Norra Sveriges inland för Europas bilindustri, som på vinterhalvåret utför biltestverksamhet i vintermiljö. EU:s utnämning av Umeå till Europas kulturhuvudstad 2014 lyfte Mikael vidare fram som ett viktigt exempel på kulturen som drivande faktor för ekonomisk tillväxt och regionalutveckling. Mikael tillade avslutningsvis att det är glädjande att såväl stråket den Botniska korridoren som Luleå hamn finns på EU:s TEN-T karta för stomnätet. 

Herald Ruijters, enhetschef för TEN-T på Europeiska kommissionen, DG Move, presenterade EU:s nya infrastrukturpolitik och tillika TEN-T. - Det är ett ambitiöst förslag som antagits. TEN-T handlar om att åstadkomma intermodalitet och interoperabilitet på det transeuropeiska transportnätet och det är nu dags för implementeringsfasen. Det nya TEN-T ska gälla över gränserna såväl mellan EU:s medlemsländer som i angränsande grannländer och tredje land. I det antagna TEN-T stomnätet ingår den Botniska korridoren och Ruijters betonade att sträckan mellan Umeå och Luleå är en del av de prioriterade stomnätet som ska vara implementerade senast deadline 2030. - Det föreligger ett starkt åtagande och behov för handling på stomnätsträckan Umeå-Luleå så den är på plats interoperabil och länkad senast 2030.  Herald Ruijters underströk mervärdet som Norra Sverige tillför EU och Europa, bl a för råvarutillförseln. 

131204Herald

Stephane Ouaki, enhetschef för Connecting Europe Facility (CEF) på Europeiska kommissionen, DG Move, redogjorde för finansieringsmöjligheterna för TEN-T projekt. Det har varit nödvändigt att förhandla fram en större budget för att kunna finansiera de projekt som ska realisera TEN-T nätverket, både de större projekten (exempelvis de nio stomkorridorerna) och de mindre (exempelvis förbindelser mellan mindre noder och större korridorer). - Det är viktigt att vi får bort flaskhalsar och överbrygger de saknade länkarna vid gränsövergångar. Vidare tillade Ouaki att han är nöjd över den framförhandlade budgeten och annonserade att DG Moves arbete inför ansökningsomgången våren 2014 är relativt klart. Han påpekade också att CEF kommer vara mycket hårdare på att kontrollera hur utgivna medel används med hjälp av bättre uppföljning av projekten.

Alain Baron, från Europeiska kommissionen, DG Move, rekapitulerade om NDPTL-sessionen "Bridging TEN-T to the Great North" som hölls inom ramen för TEN-T dagarna 2013 i Tallinn. - Transporterna stannar inte på EU:s gränser och nya affärsmöjligheter i den Nordliga Dimensionen är beroende av en anpassning till det nya TEN-T nätverket. Stora infrastrukturprojekt tar tid och det är viktigt att fokusera även på småskaliga projekt som kan tillföra ett mervärde på regional nivå. NDPTL kan enligt Baron vara en bro mellan regionala och lokala projekt och de större TEN-T projekten.

Jean-Marc Venineaux från Europeiska kommissionen, DG Regio, presenterade EU:s strategi för Östersjöregionen och slutsatser från 4th Annual Forum som hölls i november i Vilnius. Strategin har tre huvudsakliga mål: Rädda Östersjön, Koppla ihop regionen och Öka välståndet i regionen. Strategin uppdaterades under 2012 till "Strategi 2.0" med nya flaggskeppsprogram och nya angreppssätt. Inom transportflaggskeppet fokuserar den nya strategin på att:

  1. Koordinera nationella policys och internationella investeringar, t.ex. TEN-T nätverket.
  2. Förbättra förbindelserna med Ryssland
  3. Underlätta för en effektiv och hållbar gods- och passagerartransport
  4. Öka rollen av Östersjön inom regionens transportsystem, genom "Sjömotorvägarna/Motorways of the Sea".

- Det finns många utmaningar i Östersjöregionen men det finns också en lång tradition och sedvänja att samarbeta bland Östersjöländerna, vilket är en positiv indikation på att problemen kan lösas, avslutade Venineaux. 

131203TENTMårten

Sist ut av talarna var Eleni Marianou, generalsekreterare på CPMR som representerar 160 regioner från hela Europa. Marianou presenterade CPMRs arbete med tillgänglighet för sina medlemsregioner, ett av organisationens tre huvudområden. - Många regioner runt om i EU är beroende av att vara tillgängliga på grund av långa avstånd eller glesbefolkning. - Det är nu dags att förbereda för implementeringen av CEF och TEN-T och därmed kapitalisera på idéerna från de berörda regionerna. 

Efter talarnas presentationer fanns utrymme för Q&A i slutet av seminariet. På frågan om hur prioriteringarna för projekten kommer att se ut, då prioriteringarna i nuläget mellan medlemsstaternas nationella transportplan och Europeiska kommissionen inte ser likadana ut. - Stomnätet ska vara klart senast 2030 men nationella transportplaner är i dagsläget inte i fas med medlemsländernas egna infrastruktursatsningar. Vi kommer att börja dialogerna med medlemsländerna nu om hur implementeringen kommer se ut. Stora och små projekt behöver varandra, förklarade Herald Ruijters.  Stephane Ouaki inflikade att förverkligandet av TEN-T nätverket beror på vilka projektansökningar som kommer in till CEF och implementeringen kommer vara en gemensam utmaning för alla aktörer, inte minst för medlemsstaterna och EU.

Debatt28Nov

Seminariet lockade ett 80-tal gäster från europeiska regionkontor, europeiska institutioner, branschorganisationer, verksamma aktörer inom transporter, logistik och infrastruktur från offentlig förvaltning och industri.

In English

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs och ansvarig för området Transportpolitik på North Sweden.

/Mona Mansour, Filip Ingelström och Jennie Larsson

Stephane Ouakis Presentation

Alain Barons Presentation

Jean-Marc Veninenaux Presentation

Eleni Marianous Presentation

04 Dec 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information