Västerbotten programskrivare

Regeringen har pressenterat regionerna som får ansvaret att ta fram regionala genomförandeplaner av de nationella programen för Europeiska regionala fonden och europeiska socialfonden för kommande programperiod 2014-2020. Regeringen har tilldelat Region Västerbotten ansvar för programmet i norra Sverige, vilket inkluderar Norr och Västerbotten.

EU:s institutioner fattar gemensamt beslut om budget och mål för Regionalpolitiken där medel kommer från nationella socialfondsprogramet (ESF) och den regionala utvecklingsfonden (ERDF). Staterna ansöker sedan om delar av dessa medel tillsammans med en nationell plan för hur fonderna ska användas. De regionala aktörerna med ansvar för regionalutveckling ansöker sedan om del av dessa medel från regeringen efter de målsättningar som satts upp i den nationella operationella programmen. Det är denna uppgift som nu har tilldelats Västerbotten.

Samverkansorganet i Västerbotten är en av 8 aktörer som fått ansvar över att ta fram ett regionalt operationellt program för var sitt riksområde. Västerbotten och Norrbotten utgör tillsammans ett riksområde vilket innebär att samverkansorganet i Västerbotten övertar ansvaret för Norrbottens program från Länsstyrelsen. Programskrivningen kommer att ske i sammarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten och kommer att pågå parallellt med EU:s budgetprocess.

Målen och budgeten för kommande programperiod är fortfarande under förhandling i EU. Under den förra programperioden finansierade nationella socialfondsprogramet (ESF) och den regionala utvecklingsfonden (ERUF) projekt för ett totalt värde av 2545 miljoner kronor i norra Sverige. ESF syftar till att stödja projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. ERUF stödjer projekt som bidrar till regioners långsiktiga hållbara tillväxt.

Läs mer om Programskrivningen på Regeringens webplats 

Läs mer på Region Västerbottens hemsida

 

/Niklas Johansson

04 Feb 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information