Västerbottens män tar ut mest pappaledighet i Sverige

EU försöker på olika sätt hantera problemen med en åldrande befolkning och lågt barnafödande som kommer att belasta välfärden i framtiden. Ett av sätten är att lagstifta för att göra det enklare att kombinera en karriär med familjeliv. Den Europeiska debatten fokuserar på kvinnornas möjlighet att ta ut föräldraledighet men i Sverige, och framför allt i Västerbotten, står papporna för en betydande del av föräldraledigheten. Papporna i Västerbotten är åter bäst i landet på att ta ut föräldraledighet.

Pappeledighet13-05-24I Europa sticker Sverige ut som ett land med flexibel föräldraförsäkring där pappor ges möjligheten att stanna hemma med sina barn, och i Sverige sticker Västerbotten ut som det län där männen är bäst på att ta ut föräldraledighet. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) gjorde en mätning 2012 om pappornas uttag av föräldraförsäkring. Mätningen sker i ett så kallat pappaindex. Om kvinnor och män tar ut lika mycket föräldraledigheten är pappaindexvärdet 100. Västerbotten är det län som toppar listan över andelen föräldraledighet som tas ut av männen och landar på 51,2 som kan jämföras med riksgenomsnittet på 43,8. Även Norrbotten placerar sig i översta ledet med 45,5%. Det gör att Norrbotten klättrat fem placeringar, från tionde till femte plats, med en indexökning på 3,6 enheter under 2012. Bland regionens kommuner utmärker sig Umeå, Piteå och Skellefteå som är med på listan över de 15 bästa kommunerna i Sverige. Det är ändå en bit kvar innan föräldraledigheten är jämn fördelad mellan könen. Om pappaledigheten i Västerbotten ökar i samma takt som mellan 2011 och 2012 kommer länet att ha jämn fördelning om 17 år.

Möjligheten till föräldraledighet är en aktuell fråga i EU. Den 18 mars i år löpte tidsfristen ut för medlemsländerna att införliva det så kallade föräldraledighetsdirektivet om tryggare föräldraledighet. Direktivet ska göra det enklare att kombinera en karriär med familjeliv och bidra till jämställdhet, främja kvinnors deltagande i arbetslivet samt ett delat omsorgsansvar mellan kvinnor och män. Sverige uppfyllde redan direktivets krav och erbjuder relativt goda möjligheter att kombinera en karriär med familj enligt OECD:s Better life Index. Direktivet fick stor uppmärksamhet i Sverige då kommissionens första förslag innebar att det skulle vara obligatoriskt för kvinnor att stanna hemma en tid efter födseln. I det slutgiltiga direktivet är ledigheten en möjlighet istället för tvång och fastställer möjligheten till minst 4 månaders ledighet varav en månad inte ska kunna överlåtas till den andra parten. På det sättet vill EU uppnå en jämlik fördelning av föräldraledigheten mellan kvinnor och män.

Direktivet är ett steg för EU att bland annat hantera Europas problem med den demografiska utvecklingen där en åldrande befolkning och lågt barnafödande kostar mycket för välfärden och hotar tillväxten. Möjligheten att kombinera arbetsliv med familjen är ett sätt att hantera det minskade barnafödandet. För att befolkningsmängden i ett samhälle ska förbli stabil över tid krävs att varje kvinna föder ungefär 2,1 barn. Irland och Island är de länder i Europa som kommer närmast att uppfylla den siffra på 2,05 respektive 2,02 barn per kvinna. Efter dessa länder kommer Sverige med 1.90 barn per kvinna. Tyskland är ett av de länder i Europa som har störst problem med lågt barnafödande med 1.36 barn per kvinna tillsammans med länder i tidigare Östeuropa och Sydeuropa. EU har små möjligheter att lagstifta på detta område men försöker mildra problemen genom att förbättra möjligheterna att kombinera arbete med ett familjeliv och uppmuntra till E-hälsa som är distansoberoende och minskar kostnader inom vården.

Det är glädjande att länet har jämnast fördelning av föräldraledigheten i Sverige, även om det är långt kvar innan det är jämt fördelat, säger Erik Bergkvist, ordförande, Region Västerbotten.

Läs TCO:s rapport om pappaledighet

Läs mer om EU-kommissionens arbete för ökade möjligheter att kombinera arbete med familjeliv

Läs direktivet om föräldraledighet

/ Niklas Johansson

24 Maj 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information