Dags att tycka till om Östersjöprogrammet 2014-2020

Ett öppet samråd hålls för Östersjöprogrammet 2014-2020 samt tillhörande miljöbedömning. Synpunkter ska vara inlämnade senast 28:e mars.

Östersjöprogrammet har till uppgift att stärka samarbeten i Östersjöregionen mellan EU-länderna Danmark, Estland, Finnland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige samt partnerländerna Vitryssland, Norge och Ryssland. Utkastet till programmet har blivit godkänt av en samarbetskommitté bestående av länderna. Synpunkter eftersöks även för programmets miljöbedömning.

Programmet är inriktat på fyra prioriterade områden:
Optimal innovationskapacitet,
Effektivt användande av naturresurser,
Hållbara transporter,
Att stärka den institutionella kapaciteten.

Syftet med det öppna samrådet är att undersöka om det finns några luckor eller oklarheter i programmet.  

Berör
Experter inom området samt allmänheten

Övrigt
Läs mer om hur du deltar

För intresserade aktörer finns möjlighet att diskutera kring framtida transnationella projekt och lösningar kopplade till Östersjöregionen, Nordsjöregionen och Norra Periferin när Tillväxtverkets internationella avdelning bjuder in till seminarie den 25 mars i Stockholm. Läs mer om seminariet här.

Deadline
2014-03-28

04 Feb 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information