EESC konferens 1 oktober

EESC (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) anordnade under onsdagen 1 oktober en konferens på temat social ekonomi, konkurrenskraft, tillväxt och social välfärd.  Under förmiddagen deltog bland annat Sveriges Europaparlamentariker Jens Nilsson i egenskap av Social Economy Intergroup, som är ett informellt forum för Europarlamentariker att diskutera frågor kring social ekonomi.

Jens Nilsson underströk främst vikten av att inkludera lokala och regionala instanser som verktyg för att främja social ekonomin. Även betydelsen av att kunna mäta värdet av socialekonomisk verksamhet och statistiska tillgångar diskuterades. Det är i större utsträckning möjligt att legitimera ekonomiskt stöd till sociala verksamheter om man bättre kan mäta ”mjuka värden” och hur socialekonomisk verksamhet faktiskt påverkar olika sektorer. Andra stora frågor som lyftes under konferensen var hur man kan driva framåt socialt entreprenörskap och socialt företagande samt förbättra legala ramverk som berör socialekonomiska frågor.

Under konferensen lyftes också flera praktiska exempel på socialekonomiska initiativ som tagits av olika länder och regioner. Sektorn socialekonomi är en stor del av ekonomin i Italien och under dagen lyftes vikten av att Italien under sitt ordförandeskap i EU framhäver socialekonomins utmaningar och möjligheter i framtiden.

Nästa steg
EESC skall också i oktober lägga fram ett yttrande till EU-kommissionen kring hur socialekonomi, sociala enterpriser och entreprenörer skall få ökade chanser att vara konkurrenskraftiga på en europeisk marknad. Yttrandet skall också innehålla förslag till hur man på EU-nivå kan främja sociala kooperativ och hur socialekonomi och social innovation kan bli en mer sektorsövergripande fråga.

Vad är social ekonomi?
Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.

/Ludvig Cronqvist

02 Okt 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information