EFNS Synpunkter på EU:s skogsstrategi

Europaforum Norra Sverige (EFNS) antog den 21 februari synpunkter på Europeiska kommissionens förslag om en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn (Bryssel den 20/09/2013, COM(2013) 659 final). 

Den 20 september 2013 antog Europeiska kommissionen meddelandet om en ny EU-skogsstrategi.

Den 20 september 2013 antog Europeiska kommissionen meddelandet om en ny EU-skogsstrategi.  Enligt Europeiska kommissionen behövs en ny strategi för att säkerställa en hållbar förvaltning, tillgodose den ökade efterfrågan på råvaror och förnybar energi, stimulera tillväxten för skogsindustrierna, samt skydda skogen och den biologiska mångfalden.

Målet är att förbättra samordningen på EU-nivå och verka för ökade synergier med andra sektorer och de olika EU-politikområden som påverkar och berör skogen och dess brukande. En översyn av skogsstrategin kommer ske 2018 i syfte att utvärdera hur genomförandet löper.

Europaforum Norra Sverige understryker i sitt antagna papper skogsindustrins betydelse för Sverige och för Europa. Skoglig biomassa är en viktig råvarukälla för framväxande biobaserade industrier. 

Beroende på befolkningsmängd, äganderättsliga förhållanden etc. skiljer sig förutsättningarna för hur skogsresursen kan hanteras. Varje lands unika position skall tas tillvara. I de glesbefolkade områdena i Norra Sverige med stora skogsarealer barrskog finns stora möjligheter att fortsätta producera produkter och energi från förnybar råvara och att uppta koldioxid från atmosfären. 

Vidare anser EFNS att länder bör fokusera mindre på kolsänkor i skog och mer på att substituera material och energi av fossilt ursprung med produkter och energi baserade på skogsprodukter. Då uppnås den största klimatnyttan. I det avseendet är det positivt att strategin pekar på substitution som en viktig metod att motverka klimathot. Ett aktivt brukande av naturresursen skog möjliggör ett ökat upptag av koldioxid.

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, North Sweden European Office.

EFNS:s synpunkter på EU:s skogsstrategi

/Mona Mansour

23 Feb 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information