EU kommissionen presenterar arbetsprogrammet för 2015

EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, presenterade den 16 december tillsammans med övriga kommissionärer EU:s arbetsprogram för 2015. Arbetsprogrammet består av 23 riktlinjer med nya initiativ som EU-kommissionen planerar att genomföra under de kommande 12 månaderna. Bland initiativen finns bland annat EU:s nya investeringsplan för nya jobb och tillväxt, ny digital agenda och EU:s nya energiunion. EU-kommissionen har förhoppningar om att arbetsprogrammet skall leda till en kickstart av EU:s industrier och ekonomi samt leda till en starkare europeisk union inom flera sektorer. De 23 nya förslagen är en kraftig minskning gentemot förra EU-kommissionen, som i genomsnitt presenterade 130 förslag inför kommande års arbetsprogram.

Arbetsprogrammet för 2015 bygger på Jean-Claude Junckers tio prioriteringar som presenterades i somras med fokus jobb och tillväxten i Europa. En viktig del i det nya arbetsprogrammet är att skapa bättre förutsättningar för integration och anställningsbarhet inom EU. Detta skall göras med bland annat hjälp av ge extra stöd till långtidsarbetslösa och unga för att utveckla spetskompetenser för att underlätta anställning. “Labour Mobility Package” planeras också att presenteras under våren som ska förbättra arbetskraftens fria rörlighet inom EU. Satsningar på en digital inre marknad ska leda till ökad konkurrenskraft på den digitala marknaden och att kunder inom Europa lättare skall få tillgång till gränsöverskridande internettjänster. EU-kommissionen planerar under våren att presentera halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin med syftet att förbättra och effektivisera arbetet för att nå dess målsättningar.

Investeringspaket för kickstart av EU:s ekonomi och jobb
Ett av de kanske viktigaste initiativen från den nya EU-kommissionens arbetsprogram är den investeringsplan som ska få den europeiska marknaden på fötter igen efter över ett halvt decennium i recession. En ny fond - European Fund for Strategic Investments (EFSI), ska skapas i syfte att förbättra samarbetet mellan nationella banker och öka tillgängligheten för små- och medelstora företag till EU-medel. Totalt avsätts 21 miljarder euro till fonden som sedan med hjälp av strategiska investeringar ska skapa tillväxt motsvarade mer än 315 miljarder euro. Över 2000 önskemål har lämnats in från medlemsstaterna till EU-kommissionen och den nya investeringsplanen. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Ladda hem programbladet med de 23 initiativen för 2015

Läs om Sveriges förslag till den nya investeringsplanen

/Ludvig Cronqvist

17 Dec 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information