EU-kommissionens ekonomiska rekommendationer till Sverige

EU-kommissionen antog den 2:a juni flera ekonomiska rekommendationer till 26 medlemsländer, däribland Sverige.  De baseras på detaljerade analyser av varje lands tillstånd och innehåller riktlinjer för att frambringa tillväxt, öka konkurrenskraft samt skapa jobb under 2014-2015. Rekommendationerna till Sverige rör offentliga finanser, skatter, bostadsmarknaden, aktiv arbetsmarknadspolitik samt utbildning.

I årets rekommendationer har EU-kommissionen skiftat från att ge rekommendationer på brådskande problem till att fokusera på hur EU:s hållbara tillväxt och sysselsättning kan stärkas efter den ekonomiska krisen.

EU-kommissionen rekommenderar Sverige att vidta åtgärder inom följande områden:

  1. Fortsättningsvis driva en tillväxtvänlig finanspolitik och bevara sunda offentliga finanser samt fortsatt hålla fast vid det medelfristiga budgetmålet (dvs. avser den balans i budgeten mellan statens intäkter och statens utgifter) under den period som konvergensprogrammet omfattar, med tanke på de utmaningar som en åldrande befolkning utgör.
  2. Minska hushållens låneökning och privata skuldsättning genom att vidta åtgärder för att åka amorteringstakten på bostadslån samt stegvis begränsa skatteavdragen för räntor på bostadslån och/eller höga fastighetsskatten.
  3. Effektivisera bostadsmarknaden genom fortsatta reformer av hyressättningssystemet, framförallt tillåta mer marknadsorienterade hyror, ytterligare avreglera vissa segment på hyresmarknaden samt ge större avtalsfrihet åt enskilda hyresgäster och hyresvärdar. EU-kommissionen vill även se förenklade plan- och överklagandeprocesser genom sänkta krav, harmoniserade bygglov samt standarder mellan kommuner och öka öppenheten kring fastighetsbildningen. EU-kommissionen vill även se att kommuner upplåter egen mark för nybyggnation av bostäder
  4. Förbättra baskunskaperna och underlätta övergången från utbildning till arbetsmarknaden, genom användning av arbetsbaserad utbildning och lärlingsprogram. Förstärka satsningarna för att effektivare inrikta arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder på lågutbildade och personer med invandrarbakgrund. EU-kommissionen vill även se tidigare insatser för att nå ut till unga som inte är anmälda hos myndigheterna.

Bakgrund

I mars offentliggjorde EU-kommissionen resultatet av sin fördjupade granskning av Sverige. Slutsatsen var då att Sverige fortfarande har makroekonomiska obalanser som kräver övervakning och politiska åtgärder, särskilt hushållens skuldsättning och de ineffektiva inslagen på bostadsmarknaden. 16:e april lade Sverige fram sitt nationella reformprogram och sitt konvergensprogram.

Nästa steg

EU-kommissionens ekonomiska rekommendationer kommer diskuteras av Europeiska rådet samt de europeiska finansministrarna under juni. Formellt kommer de antas den 8:e juli av ministerrådet. Därefter är det upp till medlemsländerna att genomföra rekommendationerna genom att ta hänsyn till dem i budgetarbete och andra relevanta områden till 2015. Rekommendationer för stabilitets- och tillväxtpakten kommer att diskuteras och antas av EU:s finansministrar den 20:e juni.

Mer information

Läs de landspecifika rekommendationerna till Sverige

Läs EU-kommissionens sammanställning av alla landspecifika rekommendationer

/Jessica Wikström

03 Jun 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information