EU:s arbetsmiljöstrategi 2014-2020 presenterad

I linje med EU:s övergripande tillväxtstrategi Europa 2020 ska EU verka för att förbättra arbetsvillkor för människor både i och utanför unionen. Den 6 juni presenterade EU-kommissionen arbetsmiljöstrategin för 2014-2020, vilken innehåller identifierade utmaningar, strategiska mål och tänkbara åtgärder för att bättre skydda arbetstagare från olyckor och sjukdomar i arbetet.

Arbetsmiljöstrategin för 2014-2020 bygger vidare på strategin för åren 2007-2013, som enligt EU-kommissionen bland annat möjliggjorde bättre samordning medlemsländerna emellan. Idag har 27 av EU:s medlemsländer egna arbetsmiljöstrategier, utformade och anpassade efter nationella förutsättningar, men med gemensamma långsiktiga målsättningar.  

I den nya strategin beskrivs tre stora utmaningar i fråga om arbetsmiljön på den europeiska marknaden:

1. Se till att arbetsmiljöreglerna följs bättre, särskilt genom att hjälpa mikro- och småföretag att införa effektiva riskförebyggande insatser.
2. Bättre förebygga arbetssjukdomar och ta itu med såväl nya som befintliga risker.
3. Ta hänsyn till att arbetskraften i EU blir allt äldre.

Vidare innehåller strategin sju huvudsakliga målsättningsområden med specifika åtgärder som bör fokuseras på inom de olika områdena. Det kan handla om att exempelvis stärka de nationella arbetsmiljöstrategierna genom policysamordning och idéutbyte, förbättra medlemsstaternas tillsynsarbete genom att granska de nationella yrkesinspektionerna samt att ge praktiskt stöd till små företag och organisationer för att de enklare ska kunna följa aktuell lagstiftning.

Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar dyra för samhället
László Andor, kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, poängterar i ett pressmeddelande från EU-kommissionen att arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar förekommer i alla branscher och yrken, och orsakar förutom personligt lidande även höga kostnader för företag och samhället i stort. Den nya strategin förnyar EU-kommissionens åtagande att ständigt förbättra arbetsvillkoren, och ska stärka företagens konkurrenskraft och produktivitet samt sänka kostnaderna för det sociala trygghetssystemet.
 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Mer om arbetsmiljöstrategin 2014-2020 på EU-kommissionens hemsida

/ Åsa Fors

11 Jun 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information