EU:s ekonomiska höstprognos visar långsam återhämtning med låg inflation

Enligt EU-kommissionens höstprognos kommer den ekonomiska tillväxten att bli svag resten av året, både inom EU och i eurozonen. Sammantaget väntas den reala BNP-tillväxten 2014 uppgå till 1,3 procent i hela EU och 0,8 procent i eurozonen. Tillväxten väntas öka långsamt under 2015, till 1,5 procent respektive 1,1 procent, tack vare den ökade utländska och inhemska efterfrågan. Den ekonomiska aktiviteten väntas öka till 2,0 procent respektive 1,7 procent under 2016, vilket framför allt beror på att den finansiella sektorn stärks (efter Europeiska centralbankens fortsatta utveckling mot en bankunion) och på att de strukturreformer som genomförts på senare tid nu börjar bära frukt.

I Europa justerar man ned tillväxten för nästa år till 1,1 procent jämfört med de 1,7 procent som man trodde från tidigare beräknad vårprognos. I Sverige minskar också utsikterna från 3 procent under 2015 till 2,4 procent. EU-kommissionen reviderar upp budgetunderskotten till 3 procent i år och 2,7 under 2015. För Sveriges del är ändringen av budgetunderskottet kraftig, från 1,8 procent i år till 2,4 procent nästa år.

En långsam återgång till viss ekonomisk tillväxt
Enligt EU-kommissionens prognos är förbättringsprocessen av ekonomin och sysselsättningsläget för långsam. EU:s återhämtning verkar svag i jämförelse med andra utvecklade ekonomier och jämfört med tidigare återhämtningar efter kriser. Den ekonomiska återhämtningen beräknas att vara långsam under 2015 trots gynnsamma finansiella strukturreformer. Det beror på att krisens följdeffekter, exempelvis den fortfarande höga arbetslösheten, den höga skuldsättningen och det låga kapacitetsutnyttjandet som endast klingar av gradvis. Europeiska centralbankens ingående bedömning som nyligen lades fram, har bidragit till minskad osäkerhet kring läget i banksektorn samt förbättrade finansieringsvillkor bör bidra till ökad ekonomisk aktivitet. Under 2016 bör ökad inhemsk och utländsk efterfrågan och den fortsatt mycket lämpade penningpolitiken, tillsammans med låga finansieringskostnader, stärka tillväxten ytterligare. Även under 2014 väntas tillväxttakten i EU-länderna variera mycket men skillnaderna väntas dock minska under de närmaste två åren. Under 2015 och 2016 väntas alla EU-länder ha positiv tillväxt. Det är också då som de fördröjda effekterna av redan genomförda reformer kommer att börja märkas på riktigt.

Prognosen för arbetsmarknaden är låg inflation
Eftersom den ekonomiska tillväxten väntas ta fart gradvis bör tydligare förbättringar av läget på arbetsmarknaden märkas i slutet av prognosperioden. EU-kommissionen beräknar att arbetslösheten minskar snabbare än tidigare trott, om än marginellt. Nästa år tror man att arbetslösheten i EU kommer ligga på 10 procent, 0,1 procentenhet lägre än i vad man förutspådde i den tidigare prognosen i våras. Arbetslösheten väntas under 2016 minska till 9,5 procent i EU som helhet och till 10,8 procent i eurozonen. Trenden mot lägre inflation har fortsatt under 2014 i EU-länderna, en utveckling som har främjats av lägre råvarupriser och betydande ledig kapacitet i ekonomin. Inflationen kommer att ligga kvar på en låg nivå under hela 2014. I takt med att den ekonomiska aktiviteten gradvis ökar och lönerna höjs bör inflationen öka. Inom EU väntas inflationen hamna på 0,6 procent för 2014, 1,0 procent för 2015 och 1,6 procent för 2016.

EU satsar 300 miljarder euro till den ekonomiska återhämtningen
EU-kommissionen är fast besluten att använda alla tillgängliga verktyg och resurser för att skapa mer sysselsättning och ökad tillväxt i Europa. EU-kommissionen kommer att lägga fram en investeringsplan på 300 miljarder euro för att få i gång och upprätthålla den ekonomiska återhämtningen eftersom ökade investeringar är en förutsättning för ekonomisk återhämtning. EU-kommissionen har kommit fram till att det krävs att EU agerar på tre fronter; trovärdig finanspolitik, långtgående strukturreformer och nödvändiga investeringar, såväl som offentliga som privata. Dessutom måste städerna och regionerna ta ansvar för att skapa högre tillväxt och öka sysselsättningen för medborgarna.

Läs mer om EU-kommissionens höstprognos 2014 i ett pressmeddelande

Läs mer om Sveriges prognos på Europaportalen

/Erica Rönnqvist

05 Nov 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information