Fler undantag för statsstöd

Enligt den reviderade allmänna gruppundantagsförordningen blir det nu möjligt för medlämsländer att bevilja fler stödåtgärder och högre belopp utan att anmäla dem för godkännande i förväg hos EU-kommissionen. Detta då det är mindre sannolikt att åtgärderna leder till en snedvridning av konkurrensen i den inre marknaden. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2014.

Lokala myndigheter och medlemsländers administrativa börda väntas minska med den nya förordningen.

”De nya reglerna kommer att minska byråkratin för medlemsstaterna och uppmuntra dem att införa åtgärder för smarta stöd som bidrar till ekonomisk tillväxt och inte skadar en sund konkurrens. Om medlemsstaterna fullt ut använder möjligheterna att bevilja stöd enligt de utökade undantagen från anmälan kommer de flesta stödåtgärderna kunna genomföras omedelbart, utan förhandsgodkännande från EU-kommissionen", meddelade Joaquín Almunia EU-kommissionär ansvarig för konkurens.

Som grundregel vid statsstöd måste EU-kommissionen i förväg godkänna medlämsländerers stödåtgärder, om det inte handlar om väldigt låga summor. Vissa stöd är däremot undantagna från denna grundregel i den Allmänna Gruppundantagsförordningen. Den tidigare förordningen från 2008 innefattade omkring 60 procent av alla stödåtgärder och något mer än 30 procent av den totala summan statsstöd som beviljats varje år behövde inte föranmälas till EU-kommissionen. Enligt beräkningar kommer den nya förordningen innebära att 75 procent av alla statsstödsåtgärder undantas samt att 67 procent av den totala summan statsstöd som beviljat varje år inte kommer behöva föranmälan.

”Good aid”

Den nya förordningen uppmuntrar till ”good aid” som stimulerar ekonomisk tillväxt, skapar jobb och andra gemensamma intressen. Den minskar även den administrativa bördan för medlemsstater och möjliggör snabbare stöd till företag. EU-kommissionen får istället möjlighet att koncentrera sig på fall som riskerar att snedvrida konkurrensen på den öppna marknaden.

För mer information, kontakta Mona Mansour, North Sweden. 

Läs mer om den nya gruppundantagsförordningen i EU-kommissionens pressmeddelande

Läs den nya gruppundantagsförordningen

/Jessica Wikström

 

28 Maj 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information