Hur kan EU bäst möta städernas behov?

Vill du vara med att påverka hur EU skall möta städernas behov kring de utmaningar som dagens städer idag ställs inför? Den 18 juli antog EU-kommissionen ett meddelande med titeln ”de urbana aspekterna i EU:s politik” och samtidigt öppnades ett samråd. EU genomför, med syfte att nationella, regionala och lokala myndigheter skall få möjlighet att yttra sig och ge sina synpunkter i frågan, ett samråd kring städernas roll i utvecklingen.

För att nå målen i Europa 2020-strategin måste större hänsyn tas till städernas utveckling och behov. Cirka 70 procent av EU:s befolkning lever och bor i städer och andelen stadsinvånare ökar ständigt och beräknas till 2050 vara 80 procent. Europa 2020-målen handlar bland annat om arbetslöshet, miljö och social integration.

Agendans två huvudmål består i:

  • Bättre samordning och samstämmighet mellan EU:s politikområden för att möta städernas behov
  • Större och aktivare delaktighet från städernas sida i utformningen av EU:s politik

Samrådet pågår fram till den 26 september 2014.

Till samrådet

Mer information om EU:s urbana agenda

/Ludvig Cronqvist

04 Sep 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information