Länsstyrelsen Norrbotten ordförande i RMC

Länsstyrelsen Norrbotten är ordförande i det nystartade Covenant2022 – ett åtagande inom ramen för det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. 

Den 7 april i år lanserade EU-kommissionen den första omgången av de s.k. Råvaruåtagandena (Raw Materials Commitments, RMC) inom ramen för det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror (EIP RM). RMC omfattar 800 företag, offentliga myndigheter och forskningsinstitut och andra intressenter från hela Europa.

RMC åtagandena syftar till att bidra till genomförande av den strategiska genomförandeplanen (SIP) för det Europeiska innovationspartnerskapet för Råvaror. RMC Covenant Circular Economy 2022 (Covenant2022) är ett av dessa. Covenant2022 initiativet är ett samarbete inom ett konsortium bestående av ett flertal intressenter i 8-10 städer och regioner i Europa. Målet är att ta fram ramar för en bättre hantering av värdekedjan i syfte att möjliggöra och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi och att ta fram ett nytt förhållningssätt för utvinning och bearbetning av råvaror. 

Covenant2022 syftar till att stärka utbytet av bästa praxis, att förbättra ramförutsättningarna för en hållbar tillgång och produktion av råvaror samt att höja medvetandet bland allmänheten om betydelsen av råvaruindustrin. Åtagandet kommer även att beröra frågor om markanvändning, avfallshantering och återvinning samt optimering av råvaruflödena längst med hela värdekedjan. 

RMC Coventant2022 har ett roterande ordförandeskap. Johan Antti, länsråd på Länsstyrelsen Norrbotten, innehar ordförandeposten fram till årsskiftet 2015-2016 då det överlämnas till Finska Lappland. 

Så långt har dessa städer och regioner undertecknat samarbetsavtalet: Norrbottens län, Brysselregion, Finska Lappland, regionerna Alsace, Bretagne, Ile de France och Rhône-Alpes i Frankrike, Lombardiet i Italien, Aten, samt offentliga institutioner i Slovakien och Spanien. 

Bakgrund 
Det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror (EIP RM) syftar till att förbättra försörjningstryggheten och att säkerställa en effektiv och hållbar användning av råvaror. I september 2013 presenterade EU-kommissionen den strategiska genomförandeplanen (SIP) som omfattar en lång rad åtgärdsområden och konkreta åtgärder vilka sammantaget anses nödvändiga för att uppnå de uppsatta målen i EIP RM. SIP består av 3 pelare:

1.  en teknisk pelare - omfattar samordning av FoI för råvaror, tekniker för produktion av primära och sekundära råvaror samt substitution.

2. en icke-teknisk pelare - omfattar åtgärder för att förbättra ramförutsättningarna för Europas råvaror, avfallshantering samt kompetensförsörjning.

3. en pelare för internationellt samarbete. 

EIP RM - RMC

Ett RMC ingås av ett redan existerande eller ett nybildat konsortium som skall bestå av minst 3 partners från offentlig förvaltning, industrin, akademi och andra intressenter i minst 3 EU-medlemsstater eller från 1 EU28 för åtaganden inom den icke-tekniska pelaren. Åtagandena skall syfta till att uppnå ett eller flera innovationer samt att kommersialisera dessa. Det kan röra sig om nya produkter, processer, tjänster, tekniker, affärsmodeller eller idéer som kan marknadsintroduceras. Tanken är att de innovativa lösningarnas funktionalitet och effektivitet valideras i faktiska förhållanden senast 2020. Ett åtagande är inte rättsligt bindande. För att bli godkänt av EU-kommissionen, d.v.s. erhålla kvalitetsstämpel, skall ett åtagande ha en tydlig koppling till ett eller flera åtgärdsområden i SIP. Att erhålla kvalitetsstämpel som RMC innebär ingen skyldighet om unionsfinansiering dock underlättar det att erhålla finansiering från Horizon 2020 och andra finansieringsprogram i EU och nationellt. EU-kommissionen kommer att lansera utlysningar för åtaganden varje 2 år fram till 2020. 

/Mona Mansour

21 Okt 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information