Människor och global ekonomi i Arktis på temat under Arctic Futures Symposium

North Sweden deltog på Arctic Futures Symposium 2014 som anordnades för fjärde gången den 14-15 oktober i Bryssel med syftet att främja dialogen mellan människor som lever i Arktis och globala aktörer. I tidigare upplagor av arrangemanget har klimatförändringarna och dess utmaningar stått i centrum. I årets evenemang av Arctic Futures låg fokus på människor - urbefolkningen, och deras levnadssätt och hur det påverkas av globala aktörers intressen i Arktis samt de ekonomiska möjligheterna som finns i regionen. Svenska representanter från bland annat Samerådet, Europaparlamentet och Utrikesdepartementet deltog under dagarna. Under seminariet diskuterades bland annat säkerheten, perspektiv från globala aktörer och urbefolkningen, EU:s roll nu och framöver, Barentssamarbetet samt den ekonomiska aspekten i Arktis.

ArcticFuturesSymposium
Arctic Futures Symposium 2014

Norra Sverige är en viktig part i EU:s arktiska engagemang
EU skall utveckla en strategi i slutet av år 2015 för den arktiska regionen i Europa med fokus på regionalt samarbete och framförallt med bakgrund av områdets ekonomiska möjligheter och de risker som en exploatering medför för det känsliga ekosystemet. Europas norra regioner uppmärksammas som en viktig samarbetspartner i utvecklingen av EU-kommissionens strategi för Arktis. Strategin innebär bland annat finansieringsmöjligheter för arktisk forskning i norra Sverige.

Rennäringen - en livsstil och socioekonomisk aspekt för invånarna i Arktis
Under årets upplaga av Arctic Futures Symposium diskuterades rennäringen som ekonomisk utvecklingspotential och betydelsefull resurs att tillvarata på. Renskötseln är inte bara en tradition för de människor som lever i den arktiska regionen, den är också en viktig ekonomisk aspekt då den skapar förutsättningar för produktion av kött och läder samt turismmöjligheter. För att utveckla de ekonomiska möjligheterna med renskötsel behövs mer forskning om ekonomin kring renskötseln samt tillgång till landområden. Moderna infrastruktursatsningar i de norra regionerna är något som kraftigt hämmar möjligheterna för renskötsel. Samarbete mellan aktörer i regionen och markintressenter är av yttersta vikt för att skapa en framtida hållbar rennäring.

Norra Sverige ingår i Barentssamarbetet - ett gränsöverskidande arktiskt samarbete
Det samtalades också om den arktiska ekonomin i Barentsregionen under seminariedagarna. Regionen består av Norr- och Västerbottens län i Sverige samt de nordligaste delarna av Finland, Norge och nordvästra Ryssland. Med samarbetet i Barentsregionen vill man uppmuntra dialogen om de arktiska frågorna och bygga broar för frågor som infrastruktur och transport, hållbar miljö, samverkan inom näringsliv och handel, arbetskraft, urbefolkning samt information och marknadsföring. Viktiga handelsvaror i Barentsregionen är bland annat fisk, skog, mineraler och olja. Barentssamarbetet är Europas största område för interregionalt samarbete där regionerna arbetar med de utmaningar och möjligheter som de står inför, såsom glesbefolkade områden, långa distanser, kallt klimat och ursprungsbefolkningens levnadsförutsättningar. Ett annat mål med Barents är att genom ekonomiskt samarbete även minimera militära spänningar och öka utbytet med Ryssland.

ICT i ett Barentsperspektiv
Ett annat väsentligt arktiskt tema som diskuterades var ICT (informations- och kommunikationsteknik). Med ICT-lösningar vill man underlätta samarbetet i den arktiska regionen att kommunicera och överföra information över nationernas gränser.  IT och kommunikationssystem inom Barentsregionerna ligger i framkant, inte minst i Norr- och Västerbotten där bland annat världsledande företag, entreprenörer, producenter och utvecklare finns etablerade. Även Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med forskning och innovation på IT-området och är bland annat partner inom programmet EIT ICT Labs.

Kanada gästade panelen under seminariet
Under Arctic Futures var talare från Kanada, som också är ordförandenation i Arktiska Rådet, inbjudna att berätta om deras arbete för den arktiska utvecklingen. Kanadas arktispolitik inriktar sig på ansvarsfull utveckling i regionen, sjöfart och det arktiska samhället genom respekt för inuiter och deras traditioner. Kanada och EU har goda relationer, även om det finns stötestenar såsom EU:s förbud mot sälprodukter som är en viktig näring för Kanadas inuiter, bland annat genom samarbete i forumet om arktiska klimatfrågor. Nu vill parterna utöka sin dialog genom att lägga mer uppmärksamhet på människorna som lever i den arktiska regionen.

Läs mer om Barentsregionen

Läs mer om Arktiska rådet

/Erica Rönnqvist & Ludvig Cronqvist

20 Okt 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information