Öppet samråd om översynen av arbetstidsdirektivet

EU-kommissionen håller öppet samråd för att fortsätta sin översyn av arbetstidsdirektivet.  Förläggning och reglering av arbetstiden inom den offentliga och privata sektorn har betydande sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser. Arbetsdirektivet som har antagits på EU-nivå syftar till att skapa gemensamma minimistandarder för alla medlemsstater när det gäller att skydda arbetstagare från hälso- och säkerhetsrisker som är förknippade med orimliga eller olämpliga arbetstider med bristande tid för vila och återhämtning från arbete. EU-kommissionen vill slutföra sitt förberedande arbete med en grundlig konsekvensanalys av en rad möjliga alternativ för översynen.

Samrådet pågår till och med 15 mars 2015. Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Du lämnar in dina synpunkter via ett onlinebaserat frågeformulär (EUSurvey).

Klicka här för att komma till frågeformuläret

Läs mer om samrådet

/Erica Rönnqvist

18 Dec 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information