Öppna samråd kring statsstöd

Var med och säg ditt om statsstöd!

Öppet samråd om när det är möjligt för en medlemsstat att ge statsstöd utifrån fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF.

Myndigheter, forskare och jurister inom området statsstöd inbjuds att delta i en konsultation berörande statsstöd. Konsultationen är en del av Europeiska kommissionens program för ett moderniserat statsstöd (State Aid modernisation programme, SAM). Konsultationen berör punkt 1 i artikel 107, EUF. Artikeln behandlar när det är möjligt för en medlemsstat att ge statsstöd, utan att det ska snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden. Syftet med konsultationen är att förenkla, skapa en mer konsekvent tillämpning samt öka transparensen kring statsstöd.

Deadline: 2014-03-14

Läs mer hur du kan delta här

Läs Europeiska kommissionens text här 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europeiska kommissionen inleder öppet samråd om statsstöd för att främja viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse

Europeiska kommissionen har utlyst ett öppet samråd kring hur medlemsstater kan tilldela stöd till verkställandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI:s- Important Projects of Common European Interests). Det öppna samrådet utgör en del av programmet för moderniserat statsstöd, SAM. SAM är en program med syftet att modernisera kontrollen av statligt stöd för att främja smart, hållbar och inkluderande tillväxt i enighet med målen för Europa2020-strategin.

Det som kommissionen uppmanar allmänheten att lämna synpunkter på är ett förslag på hur medlemsstater, i linje med EU:s regler för statligt stöd, kan stödja transnationella projekt av gemensamt europeiskt intresse. Förslaget innehåller bland annat en introduktion av ökad flexibilitet vad gäller utfärdande av statsstöd från medlemsstater i form av lån, garantier, anslag etc.

Enligt kommissionen har projekt av gemensamt europeiskt intresse medfört positiva effekter för den inre marknaden och den europeiska ekonomin i stort, och kan ses som ett viktigt bidrag till att främja ekonomisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Samtidigt har projekten en funktion ur ett integrationsperspektiv; samarbete mellan olika europeiska aktörer kan bidra till att marknads- eller systemrelaterade problem uppmärksammas och att gemensamma samhällsutmaningar kan mötas.

Projekt som anses vara av gemensamt europeiskt intresse kan utgöras av allt från gränsöverskridande transportprojekt, projekt inom energiinfrastruktur och forskning om infrastruktur eller paneuropeiska investeringar, till utvecklingen av nya tekniska lösningar. Projekten skall föra samman offentliga och privata aktörer för samarbete inom projekt som gynnar EU och unionens medborgare.

Deadline: 2014-02-28

För att läsa kommissionens utkast och hur du går tillväga för att lämna synpunkter, följ denna länk

För mer information, kontakta Mona Mansour på North Sweden.

 

10 Feb 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information