Regionalt och lokalt perspektiv behövs för att genomföra Europa 2020-strategin

För att EU ska kunna infria sitt löfte om att skapa en "smart och hållbar ekonomi för alla till 2020" måste de lokala och regionala behoven tillgodoses vid genomförandet av Europa 2020-strategin, anser Regionkommittén. Det är med anledning av EU-kommissonens pågående förberedelser av en översyn av Europa 2020-strategin inför Europeiska rådets vårmöte 2014 samt den mer omfattande halvtidsöversynen av strategin som förväntas under 2015 som Regionkommittén presenterar sina synpunkter.

Synpunkterna har bland annat tagits fram utifrån resultaten från samrådet "Mot en halvtidsöversyn av Europa 2020-strategin utifrån EU:s städers och regioners perspektiv", där mer än 1 000 regionala och lokala myndigheter deltog.

Bättre delaktighet för de lokala och regionala myndigheterna är en förutsättning för att Europa 2020-strategin ska bli framgångsrik. De lokala och regionala myndigheterna står för en tredjedel av de offentliga utgifterna och två tredjedelar av de offentliga investeringarna, därför har den regionala och lokala nivån de bästa förutsättningarna att genomföra EU:s prioriteringar. Utifrån detta antog Regionkommittén på sitt toppmöte en sjupunktsplan för Europa 2020-strategin:

  1. Ge strategin en territoriell dimension - Det behövs territoriellt differentierade mål med uppdaterade och utvidgade EU-omfattande regionala uppgifter för att mäta framstegen lokalt.
  2. Nationella reformprogram i partnerskap - De lokala och regionala myndigheternas deltagande i utarbetandet av de nationella reformprogrammen måste stärkas från rådgivande till partnerskap.
  3. Gör flernivåstyre till standardmetod.
  4. Anpassa den europeiska planeringsterminen till verkligt långsiktiga investeringar genom att koppla den samman med Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ.
  5. Använd flaggskeppsinitiativen för ökad politisk samordning.
  6. Mobilisera finansiering för långsiktiga investeringar och säkerställa bättre användning av medlen.
  7. Stärka den administrativa kapaciteten för ett effektivare genomförande - EU och medlemsstaterna bör stödja riktmärkning, utbyte av erfarenheter och ömsesidigt lärande mellan regioner och kommuner.

Läs mer om Regionkommitténs synpunkter

/Jessica Wikström

24 Mar 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information