Remissvar över lagen om strukturfondspartnerskap skl

Sveriges kommuner och landsting, SKL har i ett remissvar till regeringskansliets förändringsförslag av lagen om strukturfondspartnerskap uttryckt att den regionala och lokala nivåns förtroendevalda är viktiga vid partnerskap.

Med anledning av att regeringskansliet har föreslagit ändringar i lagen om strukturfondspartnerskap (2007:459) har SKL uttalat sig. De regionalt utvecklingsansvariga föreslås inom strukturfondpartnerskap ha en utökad skyldighet att samråda. Detta för att garantera att projekten överensstämmer med det regionala tillväxtarbetet, vilket SKL välkomnar.

SKL ser de regionala och lokala politiska instanserna som viktiga vid genomförandet av strukturfondsprogrammen. SKL är därför positiv till förslag till förändringen i lagen vilket innebär att förtroendevalda representanter i kommuner och landsting ska utgöra en majoritet i partnerskapen. SKL anser även att regional utvecklingsansvariga bör ha ett större inflytande över prioriteringen av projekt, då de besitter stor regional kännedom. SKL vill utöver detta också se att det nationella socialfondsprogrammet tydligare kopplas samman med tillväxtarbetet på regional nivå.

Läs hela SKLs remissvar

/Jessica Wikström

11 Feb 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information