Strategi kust-och maritimturism

Den 20 februari 2014 presenterade EU-kommissionen strategin för att främja kust- och maritimturism, som är en del av den så kallade blå ekonomin. Det övergripande syftet med strategin är att öka tillväxten och antalet arbetstillfällen inom sektorn. Kust- och maritimturism är ett arbetsområde där många unga människor inom EU har anställning, och tenderar dessutom att vara särskilt viktig i regioner med hög arbetslöshet.

Omkring 3.2 miljoner européer är sysselstatta inom kust- och maritimturismen, vilket säger något om sektorns ekonomiska betydelse för kontinenten. Den strategi som EU-kommissionen nu presenterar syftar till att möta de utmaningar som uppmärksammats inom sektorn, och på så vis ska turismsektorns potential maximeras och bidra till att de mål som satts upp i och med Europa 2020-strategin uppnås.  

Strategin är en konkret handlingsplan med 14 åtgärdspunkter för långsiktig och hållbar utveckling inom sektorn.  Medlemsstater, regioner och andra aktörer erbjuds således konkreta riktlinjer för hur arbetet mot en mer lönsam turismnäring på området kan uppnås. Åtgärder innefattar bland annat ett större fokus på kunskap och innovation, investeringsmöjligheter samt hur natur och miljö på bästa sätt kan tas hänsyn till.

- I många av unionens kustregioner utgör turismnäringen den ekonomiska ryggraden, vilket gör det till vårt ansvar att hjälpa denna sektor att utvecklas och blomstra, säger EU-kommissionären Maria Damanaki som ansvarar för havsfrågor och fiske.

Läs EU kommissionens pressmeddelande här

/Åsa Fors

26 Feb 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information