Sverige och EU-kommissionen överens om partnerskapsöverenskommelsen

Den 29 oktober 2014 slöts det så kallade Partnerskapsöverenskommelsen mellan EU-kommissionen och Sverige. Sammantaget omfattar överenskommelsen en satsning på 67 miljarder kronor och fastställer hur Sverige får använda och fördela EU:s struktur- och investeringsfonder. Övre Norrland tilldelas 212 miljoner euro inom Regionalfonden 2014-2020. Överenskommelsen öppnar upp för att program inom regional- och socialfonden också snart kan godkännas av kommissionen. 

 Region Västerbotten är ansvarig för att ta fram Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland 2014–2020 och tar också fram ett regionalt handlingsprogram för Övre Norrland inom Socialfondsprogrammet.

– Förhoppningsvis blir den första utlysningen i december eller januari med projektstart våren eller sommaren 2015, säger Anna Lassinantti, chef för näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten i ett pressmeddelande. 

Partnerskapsavtalet omfattar alla struktur- och investeringsfonder och fastställer den strategiska inriktningen för framtida program som ska främja innovation, hjälpa små- och medelstora företag i Sverige att bli mer konkurrenskraftiga och bidra till att befästa landets ledande roll vad gäller innovation.

Partnerskapsavtalet omfattar programmen:

 • Landsbygdsprogrammet (36 miljarder kronor)
 • Regionalfondsprogrammet (16 miljarder kronor)
 • Socialfondsprogrammet (13 miljarder kronor)
 • Havs- och fiskeriprogrammet (ca 1,5 miljarder kronor).
 •   

  Sveriges prioriteringar i Partnerskapsöverenskommelsen

 • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation
 • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
 • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden
   
 • En målsättning med partnerskapsavtalet är att öka samordningen och samverkan mellan de olika fonderna för att få ett sammantaget bättre resultat av insatserna och att underlätta för dem som ska genomföra projekten.

  Åtgärder för att möta demografiska utmaningar i Övre Norrland
  Inom ramen för regionalfonden faställer PÖ att det kommer vara möjligt för Övre Norrland att investera i bredbandsinfrastruktur, eftersom stora avstånd och gles befolkningsstruktur utgör särskilda utmaningar i vårt programområde. Det särskilda gleshetsstödet från EU till Övre Norrland kan kompensera och bidra till att minska några av de naturliga nackdelarna i norra Sverige. Till följd av Övre Norrlands geografiska läge samt våra glesa befolkningsstruktur lyfts behovet av ett väl fungerande och robust transportsystem för att tillgodose näringslivet i landets norra regioner som har höga produktionsvärden och i stor utsträckning bidrar till Europas fortsatta tillväxt. Åtgärderna i programmen inriktas på att stärka sträckor som är betydelsefulla för hållbar arbetspendling samt viktiga transportleder för näringslivet och gränsöverskridande transporter.

  Tillgång till en väl fungerande informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är också av stor vikt för särskild i glesbefolkade regioner Övre Norrland. Genom en fungerande digital teknik kan såväl fysiska som ekonomiska och sociala avstånd minskas. Hög överföringshastighet är väsentligt för ekonomisk och social utveckling för att öka produktiviteten. I de glest befolkade regionerna handlar det inte bara om att nyttja naturresurserna, t.ex. gruv- och skogsnäring, men också om att dra nytta av de vidsträckta områdena och det kalla klimatet genom exempelvis test- och övningsverksamhet, forskning och hållbar turism.

  Läs Mikael Jansons, North Sweden, State of play om EU:s omstart inför nya programperioden

  Läs Region Västerbottens pressmeddelande och om Övre Norrlands förslag till insatsområden inom Regionalfonden och Socialfonden

  Läs mer om partnerskapsavtalet i EU-kommissionens pressmeddelande

  Läs mer i Regeringens pressmeddelande

  Ladda hem Partnerskapsavtalet 

  /Erica Rönnqvist & Ludvig Cronqvist

  31 Okt 2014 Norra Sverige i EU

  Norra Sverige i EU

  North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

  Kontaktperson: Mikael Janson

  Mer information