Sveriges reformprogram och konvergensprogram överlämnat till EU-kommissionen

Svenska regeringen har överlämnat det nationella reformprogrammet samt Sveriges konvergensprogram för 2014 till EU-kommissionen. Till grund för programmen ligger regeringens budgetproposition.

I reformprogrammet reflekterar regeringen över de fem övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen som är:

  • att driva differentierad, tillväxtfrämjande finanspolitisk konsolidering,
  • återställa utlåningen till ekonomin,
  • främja tillväxt och konkurrenskraft,
  • bekämpa arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen samt
  • modernisera den offentliga förvaltningen

I årets program har det även inkommit bidrag från arbetsmarknadens parter, regionala och lokala aktörer samt organisationer i civilsamhället som bifogats programmet. Regeringen har inte tagit ställning till dessa.

Vad är ett stabilitets- och konvergensprogram?

Stabilitets- och konvergensprogram är utgångspunkten i Ministerrådets arbete med att övervaka och koordinera den ekonomiska politiken i EU och euroländerna, i enighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Varje år i april överlämnar alla medlemsländer ett stabilitets- och konvergensprogram till EU-kommissionen.

Vad är ett nationellt reformprogram?

EU:s medlemsländer ska i april varje år överlämna ett nationellt reformprogram till EU-kommissionen där regeringarna redogör för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken. I reformprogrammet beskrivs gjorda åtaganden, uppnådda framsteg under gångna året samt en beskrivning av planerade insatser. Regeringen ska även rapportera om de övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen.

Läs stabilitets- och konvergensprogrammet

Läs det nationella reformprogrammet

Läs bilagan till det nationella reformprogrammet, med bidrag från bland annat SKL 

/Jessica Wikström

22 Apr 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information