Boliden

I del två i vår artikelserie om basnäringarna i Norrbotten och Västerbotten har nu turen kommit till Boliden, ett av världens största gruv- och smältverksföretag inom zink och ledande i Europa inom koppar och nickel. 

I förra utgåvan av vårt nyhetsbrev, publicerade vi den första artikeln i vår serie om basnäringarna i Norrbotten och Västerbotten. Syftet med artikelserien är lyfta fram vår regions betydelse för hela EU:s råvaruförsörjning utifrån råvarusektorns tillgångar och utveckling i Norrbotten och Västerbotten med fokus på basindustrierna och gruvbolagen inom mineral och metaller till en början nu under hösten, och om skogsindustrin senare under våren 2016. 

I dagens nyhetsbrev publicerar vi 2 artiklar där vi i den första ger en beskrivning av bolaget Bolidens kärnverksamheter samt det arbete som bolaget bedriver för att minska miljöpåverkan, och i en andra belyser vi prospektering som del i verksamheten för att kunna möta metallefterfrågan och säkra Bolidens långsiktiga tillväxt med utgångspunkt i Bolidens prospektering i Laverområdet i Älvsbyn kommun i Norrbotten.

/Mona Mansour

I. BOLIDENS PROSPEKTERING - Laverområdet

Bolidens prospektering fokuserar på fyndigheter med zink, koppar och ädelmetaller. Bolidens långsiktiga tillväxt bygger på att mineral- och malmtillgångarna– koncernens främsta tillgångar – växer fortare än malmbrytningen.  

Planerna som finns just nu på gång hos Boliden avseende gruvetablering på Laverområdet i Älvsbyn är ett förstadium i den process som skall gås igenom, innan det står klart hur det kan komma att se ut på plats.

Boliden drev en koppargruva i Laver i Älvsbyn kommun i Norrbotten under 1930- och 40-talet, och under senare år har Boliden på nytt lagt ner stora resurser på prospektering i Laverområdet. Det har lett till att en ny fyndighet påträffats och kartlagts. För att säkra rättigheterna till fyndigheten har Boliden ansökt om bearbetningskoncession hos Bergstaten. En bearbetningskoncession skulle ge Boliden ensamrätt att utvinna fyndigheten under viss tid och vissa miljöfrågor prövas redan i bearbetningskoncessionsprocessen. Det görs en avvägning mellan motstående samhällsintressen i det aktuella landområdet. I det här fallet är det intresset av mineralutvinning som står mot rennäringens intressen och mot intresset av att bevara naturvärden.

- Det är en lång resa fram till en eventuell gruva i Laver. Boliden har inte fattat något investeringsbeslut om gruvetablering och ytterligare utredningar måste vidtas och många faktorer, bland annat marknadsutvecklingen, kommer att spela in. Vad som står klart är att det finns en kopparfyndighet i Laver som är möjlig att utvinna, säger Anders Forsgren, Boliden.

För att få starta en gruva krävs också miljötillstånd. Miljötillståndsprocessen är ett separat förfarande som kommer efter bearbetningskoncessionsprocessen. En eventuell miljötillståndsprocess för en gruva i Laver kan förväntas bli omfattande och komplicerad.

- Boliden har i de förstudier som gjorts tagit fram en plan för hur en eventuell gruva skulle kunna utformas för högsta möjliga miljöprestanda och minsta möjliga miljöpåverkan. Men det kan inte undvikas att en gruva av den här storleken får påverkan på omgivningen, t. ex. kommer viss renbetesmark att gå förlorad. Om det blir aktuellt med en gruva kommer Boliden att göra vad som är möjligt för att i första hand undvika sådana effekter och i andra hand att kompensera för de effekter som inte kan undvikas, säger Anders Forsgren. 

Den för samhället nödvändiga mineralutvinningen kan endast ske på de få platser där en fyndighet påträffats. De olika aktörerna har olika inställning till en gruvetablering i Laver och Boliden menar att intresset av mineralutvinning i stor utsträckning går att förena både med intresset av att bevara naturvärden och med rennäringens intressen.

Älvsbyn kommun om gruvetablering i Laverområdet

Länsstyrelsen i Norrbottens yttrade sig tidigare under 2015 negativt om bearbetningskoncessionen som Boliden lämnade in till Bergstaten 2014. I sitt yttrande anser Länsstyrelsen att Bergstaten inte ska bevilja en koncession i området med anledning av en risk för påtaglig skada av riksintresset Natura 2000.

Pär Jonsson, Näringslivschef i Älvsbyn kommun menar att då gruvans mineralfyndighet sedan tidigare är fastställd som riksintresse av SGU och olika riksintressen står mot varandra kommer Bergstaten troligen att lämna beslutet till regeringen.

- Även om de befintliga gruvorna i Norrbotten bara tar upp 0,1 % av ytan så har vi respekt för dess påverkan för miljön och de samiska näringarna, säger Pär Jonsson. Kommunfullmäktige i Älvsbyn har skrivit en avsiktsförklaring med politisk enighet och ställer sig positiv till en gruva i Laver. Syftet är att säkerställa etableringen och samtidigt framföra våra krav på verksamheten. Med avsiktförklaringen som beslutstöd arbetar vi med effekten av en planerad gruva. Där har vi tagit fram företagens och kommunens behov av personalförsörjning fram till år 2020. Vi kan inte isolera oss vid bemanningen av en gruva utan det påverkar också företag och verksamheter på orten.

- Vi har även slutfört en utredning om behovet av bostäder med resultatet från personalförsörjningen som underlag. Vidare arbetar vi med infrastrukturlösningar för en gruva, t ex vägar och godsterminal. Arbetet med en gruvetablering i Laver går vidare som planerat, det är många yttranden och beslut innan en gruva kommer på plats. Vårt scenario med en gruva står fast, säger Jonsson.

EU importerar cirka 80 % av sitt behov av koppar, och Sverige importerar cirka 90 % av sitt behov av koppar. EU:s råvaruinitiativ syftar till att sätta målsättningar för att öka självförsörjningsgraden av råvaror i EU, där EU tar ett ökat ansvar för sin egen konsumtion av råvaror, ex. koppar. Jonsson tillägger att Sverige fördubblar sin produktion av koppar vid utvinning vid Lavergruvan.

Bergstaten har inte fattat beslut i frågan än. 

In English

/Mona Mansour

Boliden Aitik
Koppardagbrottet Aitik (Foto: Boliden)

II. BOLIDEN - ett av världens största gruv- och smältverksföretag

Boliden är ett metallföretag med verksamhet genom hela metallens kretslopp; från prospektering och gruvbrytning via smältverk till metallåtervinning. Företagets fokus ligger på hållbar utveckling och Boliden är idag en av världens främsta återvinnare av elektronik. Företaget är i grunden nordiskt, med viktig verksamhet i Västerbotten och Norrbotten, och har gruvor och smältverk även i Finland, Norge och Irland. Totalt har koncernen 4900 medarbetare och en omsättning på cirka SEK 37 miljarder. Boliden som helhet är Skellefteå Kommuns största privata arbetsgivare.

Verksamhet i Norra Sverige

Zink och koppar är de två viktigaste metallerna för Boliden och behovet för dessa har nästintill fördubblats de senaste 25 åren. Företaget är den femte största tillverkaren i världen av zinkmetall från smältverk. Merparten av försäljningen av Bolidens zink går till industrier i Europa, där slutanvändarna främst är verksamma inom byggnads- och fordonsindustrin. Boliden är den tredje största producent av kopparkatoder och kopparkoncentrat i Europa och deras kunder utgörs till störst del av tillverkare av kopparprodukter inom Europa.

Andra viktiga metaller för Boliden är bly, guld och silver, vilka även dessa utvinns i gruvorna i norra Sverige. Bolidens bly används framförallt av batteritillverkare och viktiga kunder för Bolidens guld och silver är elektronik- och smyckesindustrin samt den finansiella sektorn.

Bolidenområdet

Bolidenområdet är beläget i Skelleftefältet i Västerbotten, vilket har mycket gynnsamma förhållanden för gruvbrytning då det är ett av världens mest mineralrika områden. Gruvbrytningen i området började redan på 1920-talet och idag är fem gruvor och ett anrikningsverk i bruk i området.

År 2014 bryts och anrikades drygt 1862 kton malm i området, 45 kton zink, 8 kton koppar, 2 kton bly, 2062 kg guld, 478 421 kg silver och 30 917 kg tellurium. Malmen levereras till anrikningsverket i Boliden, där det också finns ett så kallat lakverk för tellur- och guldproduktion. Bolidenområdet har cirka 500 anställda.

Boliden Aitik 

Sveriges största koppardagbrott, Boliden Aitik, ligger strax söder om Gällivare i Norrbotten. I dagbrottet pågår verksamheten dygnet runt med att bryta och transportera stora mängder koppar- och svavelkis, vilket ger koppar, silver och guld. Gruvan grundades 1968 och under år 2014 bröt Aitik 39 miljoner ton malm, 68 kton koppar, 54 854 kg silver och 1767 kg guld.

Boliden är den tredje största kopparproducenten i Europa. Trots att det i området kring Aitik är relativt låga metallhalter är Aitik världens mest lönsamma koppardagbrott. Anledningen till det är på grund av hög produktivitet som kommer ur hög kompetens och användande av ny effektiv teknik. Gruvan har under de senaste tio åren även genomgått stor omvandling mot automation, vilket ökar produktiviteten. 2014 presenterade Boliden utbyggnadsplanerna för Aitik, med en ökad produktionsnivå till 45 miljoner ton per år från och med 2017.

Gruvan är en viktig arbetsplats för regionen med nära 700 anställda, vilket gör den till Gällivare kommuns största privata arbetsgivare.

Rönnskär
Boliden Rönnskär är ett av världens effektivaste kopparsmältverk och den tredje största i Europa. Smältverket är även världsledande inom återvinning av koppar och ädelmetaller från elektronikskrot. Rönnskär är Bolidens största produktionsenhet och Skellefteå kommuns största privata arbetsplats. Vid Rönnskär smälts och raffineras koppar- och blykoncentrat från egna och externa gruvor. Smältverket är en anpassad metallurgisk anläggning som utvinner metaller av hög renhet till låg kostnad och med bra miljöprestanda. Huvudprodukterna utgörs av koppar, zinkklinker, bly och ädelmetaller med bland annat svavelsyra som en biprodukt.

Rönnskär från ovan
Rönnskärsverken från ovan (Foto: Boliden)

Kopparproduktionen startade 1930. Smältverket byggdes från början för att ta hand om den malm som upptäcktes 1924 i Boliden. Malmen exporterades först till smältverk utomlands, men på grund av malmens sammansättning kunde dessa bara ta emot små volymer. Man byggde därför ett eget smältverk på öarna Hamnskär och Rönnskär utanför Skelleftehamn. Öarna fylldes ut och förenades med fastlandet.

Vid Rönnskär framställs även rent guld, guldet formas som tackor på 12,5 kg eller som granuler. Granuler framställs genom att smält guld hälls genom en sil ner i kallt vatten, fördelen med detta är att de är lättare att väga upp och handskas med. Omkring 40 % av Rönnskärs guldproduktion kommer från återvinningen av elektronikskrot.

Miljöarbete

Bolidens miljöansvar är kombinerat med ett ständigt arbete för att inte påverka miljön på ett negativt sätt. Målet är att göra mer än vad som krävs enligt lagar och bestämmelser. Det är också viktigt för Boliden att förvalta råmaterial på ett noggrant sätt eftersom effektivt resursutnyttjande såsom återvinning och återanvändning av metaller är en viktig del i deras affärsmodell (se Rönnskärsverken).

Boliden eftersträvar noll miljöolyckor. För att kunna uppnå det målet krävs effektiva metoder och säkra processer i alla delar av värdekedjan men även ett fokuserat arbete som tar hand om riskbedömningar, åtgärdsplaner, rutiner och avancerad teknik.

Bolidens miljöarbete är organiserat och de jobbar konsekvent med att reda ut olika utmaningar i processen. Från och med 2014 har följande områden prioriterats för det fortsatta miljöarbetet: 1) Minimera påverkan på mark, luft och vatten, 2) Använda resurser effektivt, 3) Efterbehandla och skydda naturvärden. Att efterbehandla är en viktig process för att återställa miljö och natur efter att en gruva tas ur drift. Totalt ansvarar Boliden för ett 30-tal nu aktiva och nedlagda gruvområden där alla har en långtidsplan för framtida åtgärder.

Handel med material och avfall

Boliden följer nationell lagstiftning och internationella riktlinjer såsom OECD:s riktlinjer vid handel med material, avfall och farligt avfall och tillämpar sedan flera år en strikt intern policy för denna typ av affärer. Det betyder att den aktör som tar hand om material från Boliden för upparbetning eller slutförvaring inte får betalt förrän den kan visa dokumentation på att materialet är upparbetat. Detta ingår i Bolidens samtliga avtal.

Teknik samt FoU

I hela koppargruvan Aitik finns ett heltäckande trådlöst nätverk som är en viktig del i optimeringen av produktionsprocessen. Mot nätverket är ett system kopplat, som automatiskt håller reda på fordonens position i gruvan samt väger och kontrollerar truckars last. Allt detta bidrar till en optimerad process i världsklass.

Boliden är även med i ett samarbete mellan flera aktörer som främjar nästa generations mobilnät, 5G. Målet med samarbetet är att ytterligare förbättra säkerhet och produktivitet i gruvmiljö, genom snabbare responstider och precisare mätningar. Det är ännu inte klart i vilken av Bolidens gruvor det nya nätet kommer att testas.

Vid Luleå tekniska universitet bedrivs forskning om möjligheten att använda fjärrstyrda arbetsfordon vid bränder i gruvor. Boliden tillsammans med företag som Volvo Construction Equipment AB, Örebro universitet, Robotdalen och räddningstjänsten i Luleå har alla deltagit i en förstudie.

Vid brand i en gruva gäller det att snabbt evakuera gruvpersonal och påbörja släckningsinsatser. För att skynda på arbetet skulle fjärrstyrda arbetsfordon, vilka blir allt vanligare i svenska gruvor, snabbt kunna göras om till brandbekämpningsenheter.

Läs mer om Boliden här

Läs artikelseriens del nr 3 om SSAB här. 

In English

/Alexandra Strömbäck & Oskar Ivarsson

02 Dec 2015 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information