CPMR tycker till om Junckers nya investeringsplan för EU

Den 27 februari sammanträdde politiska byrån för CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) där både Norrbotten och Västerbotten är medlemmar. Under sammanträdet diskuterades en rad ämnen såsom sammanhållning, maritima frågor och tillgänglighet, men särskilt fokus lades på den planerade Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) även kallad ”Junckerplanen” och dess implementering som EU-kommissionens ordförande Jean-Paul Juncker presenterade i december 2014. 

EU-kommissionen har framhållit att EFSI ska generera minst 315 miljarder euro de närmaste tre åren. Det är framförallt EU-kommissionens beslut om att använda öronmärkta pengar från EU:s forskningsprogram Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa för att finansiera EFSI som CPMR ställer sig kritiska till och lyfter även de utmaningar som perifera regioner står inför vad gäller att kunna konkurrera om investeringar i fonden. 

Organisationen ställer sig till stor del positiv till ambitionen med investeringsplanen, men samtidigt lyfts ett antal frågetecken rörande planen och dess implementering. Under sitt öppningsanförande sade CPMR:s ordförande Vasco Alves Cordeiro exempelvis följande:

"Junckerplanen kanske inte når ut till regioner som inte har en lång erfarenhet av dessa instrument och som saknar de behövliga strukturerna för att utnyttja strukturfonderna. Vi representerar perifera regioner som inte alltid har kapacitet att konkurrera om investeringar inom Junckerplanen och vi vet hur viktigt detta är för deras framtida ekonomiska utveckling.”

Ovanstående är ett budskap som tydligt känns igen från den så kallade ”önskelista” där medlemsländernas fick nominera in projektförslag som skulle få EU-finansiering ur investeringsfonden. Sverige nöjde sig med att nominera fyra investeringar som EU-kommissionen bör satsa på och inget av dem specifikt för norra Sverige som vi på North Sweden har skrivit om i en tidigare nyhet.

CPMR:s 8 ståndpunkter rörande Junckerplanen

Mer specifikt antogs under sammanträdet en lista med 8 ståndpunkter rörande Junckerplanen som utgör CPMR:s officiella ställning i frågan. En av dessa punkter innehåller en tydlig uppmaning om att den omallokering av EU:s resurser till följd av investeringsplanen inte får leda till att unionen sänker ambitionsnivåerna för vare sig Horizon 2020 eller Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).  Vidare understryks behovet av ett nära samarbete mellan CPMR och EU-kommissionen för att Junckerplanen ska nå ut till även de mer perifera europeiska regionerna, ett önskemål som vi skrivit om tidigare.

Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) finansieras i första hand av EU-medel och uppgår till ett värde av 21 miljarder euro. EU-kommissionen avsätter en EU-garanti värd 16 miljarder euro och 5 miljarder euro finansieras från Europeiska investeringsbanken (EIB). Den EU-garanti som allokeras från EU:s budget är medel som för närvarande är knutna till Horisont 2020, vilket EU-kommissionen avser att ta 2,7 miljarder från.  Även Fonden för ett sammanlänkat Europa väntas bidra med 3,3 miljarder euro, som idag finansierar bredband- och transportprojekt.

Strukturfonderna och sammanhållningspolitiken

Rörande sammanhållningspolitiken förklarade Jacques Auxiette, ordförande för regionrådet i den franska regionen Pays de la Loire, vikten av strukturfonderna:

“Europa handlar inom våra regioner också om strukturfonderna. I dag omsätts europeisk policy i praktiken utifrån förutsättningarna i våra lokala verksamheter, med de franska regionerna som numera är ansvariga för förvaltningen av EU-medlen i landet. Detta är ett stort steg framåt för effektiviteten, i och med att det innebär en bättre matchning mellan beslut på EU-nivå och de specifika förutsättningarna och styrkorna för varje region.”     

Vikten av tillgänglighet över hela Europa

Avslutningsvis resulterade sammanträdet i lanseringen av en kampanj för främjandet av tillgänglighet i Europa. Anledningen till detta är att CPMR poängterar att det finns ett starkt samband mellan tillgänglighet och regional ekonomisk utveckling, samtidigt som organisationen anser att det inte läggs tillräckligt stort fokus på tillgänglighet inom ramen för TEN-T och CEF.

CPMR:s politiska byrå

CPMR:s politiska byrå består av en representant från varje medlemsregion, som utses till ett tvåårigt mandat av regionerna själva. Byrån sammanträder två gånger per år för att föreslå politiska riktlinjer för organisationen samt implementera de beslut som fattats av dess generalförsamling.

Vidare läsning

Läs CPMR:s pressmeddelande om sammanträdet 

Läs hela listan över CPMR:s ståndpunkter rörande Junckerplanen

Läs mer om kampanjen för ökad tillgänglighet

Läs mer om Junckers investeringsplan Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). 

 

/Kalle Eriksson

EU-kommissionen har framhållit att EFSI ska generera minst 315 miljarder euro de närmaste tre åren. Det är framförallt EU-kommissionens beslut om att använda öronmärkta pengar från EU:s forskningsprogram Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa för att finansiera EFSI som CPMR ställer sig kritiska till och lyfter även de utmaningar som perifera regioner står inför vad gäller att kunna konkurrera om investeringar i fonden. 

Organisationen ställer sig till stor del positiv till ambitionen med investeringsplanen, men samtidigt lyfts ett antal frågetecken rörande planen och dess implementering. Under sitt öppningsanförande sade CPMR:s ordförande Vasco Alves Cordeiro exempelvis följande:

 

EU-kommissionen har framhållit att EFSI ska generera minst 315 miljarder euro de närmaste tre åren. Det är framförallt EU-kommissionens beslut om att använda öronmärkta pengar från EU:s forskningsprogram Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa för att finansiera EFSI som CPMR ställer sig kritiska till och lyfter även de utmaningar som perifera regioner står inför vad gäller att kunna konkurrera om investeringar i fonden.

04 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information