EFNS i Östersund 2015

Under den tjugoförsta upplagan av Europaforum Norra Sverige i Östersund antog de fyra nordligaste länen två gemensamma politiska positionsdokument om energi- och sammanhållningspolitik. Bland annat framförs synpunkter på EU-kommissionens förslag om en gemensam energiunion i EU och norra Sveriges förutsättningar att ta del av EU:s struktur-och investeringsfonder utifrån den svenska programskrivningsprocessen.

Det var mycket som var nytt på årets första Europaforum: nytt Europaparlament, ny EU-kommission, nya ministrar i regeringen och ministerrådet samt nyvalda rapportörer (politiker) i EFNS. För 21:a gången träffades politiska nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) 12-13 mars i Östersund. 

150318 pm-positioner
Rapportörer för Europaforum Norra Sverige

– Europaforum är ett mycket viktigt verktyg för oss att påverka EU-politiken, säger Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten och ordförande för EFNS. Genom att de fyra nordligaste länen samlas och kommer överens om politiska prioriteringar kring EU-relaterade frågor blir givetvis vår röst tyngre än om varje region agerat själv.

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik som berör Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland i norra Sverige diskuteras. Forumet bevakar EU-politik med syfte att påverka och tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i europafrågor. 

Under två dagar lyftes flertalet viktiga frågor så som urbanisering och EU:s ökade fokus på städer som tillväxtmotor, Arktisk, cirkulär ekonomi på regional nivå och utvärdering av programmeringsarbetet av EU:s fonder. Programmet samlade talare från EU-kommissionen i Sverige, Europaparlamentet, forskare, regionala företrädare, North Sweden och många fler. 

EFNS två gemensamma politiska positionsdokument om energi- och sammanhållningspolitik
 

EFNS:s synpunkter och rekommendationer kring EU-fondernas programskrivningsprocess i Sverige
EFNS har inför och under det svenska programskrivningsarbetet engagerat sig i såväl struktur, planering och innehåll i kommande fonder och program för perioden 2014-2020. EFNS har i tidigare positioner ställt sig positiv till EU-kommissionens nya utgångspunkter om att verka i närmare dialog med medlemsstaterna kring utformningen av programskrivningarna. I positionen från EFNS påpekar man att den svenska programskrivningsprocessen hanterats utifrån gamla arbetssätt och att det finns anledning att ifrågasätta om Sverige tillvaratagit de nya angreppssätt som EU-kommissionen efterfrågat.

150318 Robert och Erik
Från vänster: Robert Uttio, regionråd  vid Region Jämtland Härjedalen och Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten och ordförande för EFNS.

– Staten måste bli bättre på att se att Sverige ser väldigt olika ut, säger Erik Bergkvist, ordförande för EFNS. Alla regioner i Sverige har väldigt olika förutsättningar och utmaningar. Det är viktigt att vi ges möjlighet att anpassa EU-medlen efter de regionala behoven, annars går både regionerna, Sverige och EU miste om enorm utvecklingspotential.

EFNS enas om gemensam position om energiunionen
EFNS välkomnar den nya EU-kommissionens initiativ att skapa en gemensam energiunion i EU. En hållbar och trygg energiförsörjning är av största vikt för alla medborgare i EU. Samtidigt väntar en rad utmaningar för norra Sverige som energiunionen valt att arbeta med.

ewa-may-e1426160975396

– Miljö- och klimatfrågorna känner inga landsgränser. Just därför är det så otroligt viktigt att samverka inom EU i de här frågorna, säger Ewa-May Karlsson, rapportör för Västerbotten. Norra Sveriges måste förtydliga sina prioriteringar i energifrågorna, annars försvinner vi bland de många olika åsikter som finns i frågan ute i Europa.

Positionen lyfter bland annat fram att Sverige har stor potential att bidra till en trygg och hållbar energiförsörjning i EU, genom den goda tillgången till förnybar energi. Norra Sverige har även spetskompetens inom förnybar energi. Man vill stärka kapaciteten i elnäten och skapa statsstödregler som inte motverkar rättvis handel med energi. Europaforum norra Sverige betonar att arbetet i energiunionen ska vara inriktat på att trygga framtidens energiförsörjning i EU genom förnybar energi.


Ewa-May Karlsson, rapportör för Västerbotten
 

Hur positionerar sig norra Sverige i frågan om EU:s arktiska strategi? 
Under konferensen kunde Mikael Janson, North Sweden European Office, berätta om det ökade intresset på globalt och på EU-nivå i frågan om Sveriges relation till den nordligaste spetsen av klotet- Arktis.  Till hösten ska underlaget för EU:s arktiska strategi vara klart. Där ingår bland annat frågan om EU:s särskilda stöd till norra Sveriges regioner. I Norge och Finland finns redan en politik med syfte att hantera arktiska frågan, men inte i lika stor utsträckning i Sverige. Det finns ett behov av att visa på att norra Skandinavien inte bara är is och mörker med utsatta människor som är fallet för många andra delar av Arktis, utan ett befolkat mönstersamhälle med utvecklingspotential med rätt stöd från exempelvis EU, menar Mikael Janson.

Urban Express – när alla vill till staden måste norra Sverige tänka utanför ramarna
Proffskommunikatören Per Schlingmann gästade Europaforum för att berätta om de utmaningar som den växande urbaniseringstrenden för med sig. 

Schlingmann
Per Schlingmann

– Vi älskar landsbygden - men väljer att bo i staden. Aldrig tidigare har så många människor sökt sig till staden för att bo, leva och verka. 

Glesbygd är en av flera gemensamma utmaningar i EFNS. Schlingmann talade om urbana regioner och att stadens värde inte nödvändigtvis behöver kopplas till dess storlek. Miljöer, mötesplatser är lika viktiga. För att klara dessa nya utmaningar måste landsbygden och städer som växer satsa på skapandet av stadslika innovationer, öppenhet och nytänkande. Framtiden är föränderlig och oförutsägbar.  Den nya tidens Gud är globalisering, urbanisering och digitalisering, enligt Schlingmann.

Är EU:s fokus på storstäder som tillväxtmotorer något som straffar den regionala sammanhållningspolitiken? 
Det var en av frågorna som Europaparlamentarikern Jens Nilsson ställde sig under sitt föredrag och understryker att städer också ingår i regioner och att det regionala perspektivet måste lyftas. Att leva på landsbygden fodrar uppfinningsrikedom, det krävs att människor samarbetar och det ger kreativkraft. Den snabba utvecklingen i frågan i Sverige beror på att marknaden fått bestämma, men att politiken nu är på väg att ta tillbaka kommandot. 

Paneldiskussion om norra Sveriges gemensamma utmaningar

I avslutande debatt för forumet diskuterades kommande utmaningar för det europiska samarbetet med av Erik Bergkvist, ordförande för Europaforum och regionråd vid Region Västerbotten, Ewa-May Karlsson, rapportör från Västerbotten, Evangelina Petridou, forskare i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, Ellinor Söderlund, kommunförbundet Norrbotten och Terese Bengard, chef för organisationen Hela Sverige ska leva.  Diskussionsområdena var vikten av regional samverkan inom EU-politiken, norra Sveriges gemensamma utmaningar och framtidsvisioner för växande regioner.

Läs mer om EFNS, ta del av samtliga talares presentationer och minnesanteckningar

Läs positionen om EFNS synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige i sin helhet 

Läs positionen om EFNS synpunkter om Energiunionen finns att läsa i sin helhet

/Martha Bahta

18 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information