EU-kommissionen föreslår landspecifika rekommendationer för Sverige

EU-kommissionen har föreslagit de landspecifika rekommendationer för Sverige som Europeiska rådet har att ta ställning till i juni. EU-kommissionen föreslår endast en rekommendation för Sverige. Mot bakgrund av det nationella reformprogrammet föreslår EU-kommissionen att Sverige ska ta itu med hushållens ökande skuldsättning genom bland annat att öka amorteringskrav på bostadslån.

Under maj månad rapporterade North Sweden European Office om det årliga reformprogram som den svenska regeringen, som en del av den europeiska planeringsterminen, överlämnade till EU-kommissionen. Nu har EU-kommissionen utifrån detta reformprogram överlämnat ett antal landsspecifika rekommendationer för Sverige.

Dokumentet som publicerats av EU-kommissionen är ett förslag till slutgiltiga rekommendationer, vilka senare måste godkännas av medlemsstaternas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet. Detta väntas ske under juni månad. EU-kommissionen lämnar bara en konkret rekommendation till Sverige, och denna går ut på att ta itu med den snabbt ökande privata skuldsättningen i landet, exempelvis genom minskade ränteavdrag för bostadslån. I EU-kommissionens dokument rekommenderas Sverige att:

Ta itu med hushållens ökande skuldsättning genom att korrigera skatteincitamenten, särskilt genom att stegvis begränsa ränteavdragen för bostadslån i beskattningen eller genom att höja fastighetsskatten, och genom att öka amorteringstakten på bostadslån.”

Denna uppmaning fanns med även i de landsspecifika rekommendationer som lämnades för ett år sedan, men övriga rekommendationer som lämnades 2014 är alltså strukna nu. Angående de sjunkande skolresultaten och integrationen på arbetsmarknaden skriver EU-kommissionen exempelvis att den svenska regeringen har vidtagit nödvändiga åtgärder men att ”framstegen på området måste följas upp”.

Kort om planeringsterminen
I vår tidigare nyhet, i samband med att Sveriges nationella reformprogram lades fram, gavs en kort sammanfattning av hur cykeln för den europeiska planeringsterminen ser ut. I det nationella reformprogrammet beskrivs vilka nationella politiska åtgärder som Sverige genomfört för att uppnå Europa 2020-målen. Utifrån detta reformprogram, den tidigare landsrapporten för Sverige och EU-kommissionens generella målsättningar med den ekonomiska politiken i Europa, läggs nu de landsspecifika rekommendationerna fram.

 

Läs hela EU-kommissionens förslag till landsspecifika rekommendationer för Sverige år 2015.

 

/Kalle Eriksson

03 Jun 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information