EU-kommissionen presenterar resultatet från samrådet om mHälsa

Den 12 januari presenterade EU-kommissionen resultatet från det öppna samrådet om mHälsa (Mobile Health). Enligt de 211 yttranden som kommit in till EU-kommissionen är viktiga segment inom mHälsa; sekretess och säkerhet, patientsäkerhet, tydlig rättsligt ramverk och bättre bevis på kostnadseffektivitet. Samrådet var öppet mellan april- juli 2014 där yttranden kom från myndigheter, vårdgivare, patientorganisationer och webbföretag inom och utanför EU.

Av de 211 svaren var 71 procent från organisationer och 29 procent från privatpersoner. Yttranden kom från industri, nationella och regionala myndigheter, vårdpersonal, forskare, icke-statliga organisationer och patientföreningar. Flest svar kom från Belgien, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. EU-kommissionen tog även emot svar från organisationer utanför EU, bland annat svar från företag i USA.

Under loppet av 2015 kommer EU-kommissionen att diskutera vidare frågan med intressenter om alternativen för politiska åtgärder inom bland annat lagstiftning, själv- och samregelring och politiska riktlinjer. Inom Horisont 2020 finns en rad åtgärder för att stödja mHälsa och kommer att beaktas i framtida arbetsprogram. mHälsa kommer att vara en av de viktigaste punkterna på dagordningen för eHealth Week som arrangeras i Riga i maj 2015.

Vad är eHälsa och mHälsa?
eHälsa är när informations- och kommunikationsteknologier (IKT) används för att förbättra hälsoprodukter, hälsotjänster och hälsoprocesser. mHälsa är ett delsegment av eHälsa och omfattar medicin- och folkhälsopraxis som stöds av mobila enheter. Det innefattar särskilt användningen av mobila kommunikationsenheter för hälso- och välmåendetjänster, informationsändamål samt mobila hälsoapplikationer.

Läs mer om resultatet från samrådet på EU-kommissionens hemsida

Läs mer om eHälsa

Läs mer om eHealth Week i Riga

/Erica Rönnqvist

14 Jan 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information