Europaparlamentet efterlyser ny alkoholstrategi för unionen

Vid plenarsessionen i Strasbourg den 27-30 april antog Europaparlamentet en resolution i vilken EU-kommissionen uppmanas att anta en alkoholstrategi med syfte att bistå medlemsländerna i arbetet med att minimera de negativa följderna av en ökad alkoholkonsumtion.

I den text som antogs med en bred majoritet uppmanas EU-kommissionen att omedelbart börja arbeta på den nya alkoholstrategin (för åren 2016-2022), vilken enligt Europaparlamentet bör innefatta insamlandet av tillförlitlig data, förbättring av prevention och behandling av alkoholrelaterade skador, reducera antalet olyckor till följd av rattfylla samt analyser av olika dryckesmönster. 

Resolutionen innehåller även uppmaningar om att införa nya EU-regler kring märkning av alkoholdrycker. Bland annat bör det senast i slutet av 2016 införas ett krav om tydlig utmärkning av kaloriinnehåll på samtliga alkoholdrycker. Vidare uppmanas EU-kommissionen att överväga EU-omfattande märkning om näringsinnehåll samt risker med alkoholkonsumtion under graviditet eller i samband med bilkörning.

Utöver detta innehåller den antagna texten bland annat uppmaningar om att vidta åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen bland unga samt minska den gränsöverskridande näthandeln med alkohol.

Läs resolutionen i sin helhet (sidorna 237-244).

Läs Europaparlamentets pressmeddelande om resolutionen.

 

/Kalle Eriksson

11 Maj 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information