Europaparlamentets ståndpunkter rörande Junckers investeringsplan EFSI

Europaparlamentets två utskott för budget samt ekonomi- och valutafrågor röstade igenom sina ståndpunkter den 20 april inför förhandlingarna med medlemsländerna rörande Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI – även kallad Junckerplanen).

Ordförande för EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, presenterade paketet i november i fjol där man med hjälp av EU-budgeten och Europeiska investeringsbanken (EIB) förväntas generera 315 miljarder euro de kommande tre åren för att stabilisera Europas ekonomi. 

Som North Sweden har rapporterat om tidigare råder det diskussioner om hur EFSI ska finansieras. Europaparlamentarikerna uttryckte sitt stöd för Junckerplanen, men framförde flera invändningar mot EU-kommissionens förslag. Bland annat riktades kritik mot att lyfta pengar bort från forsknings- och transportområdena. Samtidigt vill Europaparlamentet ha mer inflytande och kontroll över processens ledning och målsättningar. 

Parlamentets ändringsförslag

Ansvarig Europaparlamentariker i budgetutskottet, José Manuel Fernande, tillsammans med Udo Bullmann från utskottet för ekonomi- och valutafrågor presenterade följande ändringar till EU-kommissionens ursprungliga förslag:

 

  • Skydda EU-satsningar på forskning och transport i EFSI

För att skydda investeringar, som kommer från EU-budgeten och som är öronmärka för forskning och transport, bör EU-kommissionen finna alternativa resurser till Junckerplanen för att garantera tillväxten. Fonden bör finansieras av EU:s årliga budget samt vara ”oåterkallelig och ovillkorlig” när den väl är på plats för att lugna investerare.

 

  • Projektkriterier

Projekt som finansieras eller garanteras av EFSI bör vara ekonomiskt lönsamma, reflektera EU:s prioriteringar, vara berättigade till EU:s budget eller Europeiska investeringsbankens finansiering samt att satsningarna som görs från Junckerfonden ska ha en ”högre riskprofil” än de projekt som Europeiska investeringsbanken i vanliga fall finansierar.

 

  • Parlamentariskt inflytande över ledningen

För att utse vilka projekt som ska få del av pengarna ska en investeringskommitté tillsättas. Fondens kommitté bör ha åtta medlemmar så att EU:s geografiska mångfald speglas. Här vill Europaparlamentet ha rätt att utse medlemmar i kommittén samt kunna utföra utfrågningar av dess ordförande. Tredje parter som önskar finansiera EFSI bör inte garanteras plats i kommitténs styrelse så som EU-kommissionen föreslagit.

 

  • Parlamentarisk insyn och medbestämmande av EFSI-verksamheten

Fondens verksamhet bör granskas av Europeiska revisionsrätten och bör vara föremål för en årlig prövning av Europaparlamentet. För att bedöma hur väl investeringsplanen bidrar till den makroekonomisk nivå skulle parlamentsledamöterna vilja se en resultattavla.

 

Nu börjar förhandlingarna med medlemsländerna

Europaparlamentet röstade igenom sin samlade ståndpunkt inför förhandlingar med medlemsländerna i ministerrådet rörande själva utformningen av Junckerplanen. De båda institutionerna har medbestämmande i lagstiftningen så nu är förhandlingarna igång och förhoppningsvis har överenskommelser gjorts innan sommaren.

Roberto Gualtieri, utskottet för Ekonomi- och valutafrågor, poängterade vikten av att både Europaparlamentet och medlemsländerna ska jobba för ett ambitiöst förslag samt så att arbetet kan komma igång inom en snar framtid:

"Europaparlamentet kommer nu inleda förhandlingar med ministerrådet med ett sunt och heltäckande förslag: vi kommer att arbeta för att nå en snabb överenskommelse mellan lagstiftande institutioner, med målet om en slutgiltig överenskommelse i juni, i syfte att se till att fonden kommer vara i full drift så snart som möjligt ".

Resolutionen antogs med 69 röster för, 13 emot och 6 nedlagda röster. I juni ska den tänkta upprättade kompromissen från förhandlarna röstas igenom som helhet i Europaparlamentet. 

Läs mer om nyheten från Europaparlamentets pressmeddelande här

Läs mer om nyheten här

Läs mer om North Swedens tidigare nyhet om diskussionen som förts här

//Kejvan Bexenius

28 Apr 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information