Högnivåkonferens om råvaror

Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Norrbottens län medverkade på inbjudan av EU-kommissionen som huvudtalare på den årliga högnivåkonferensen för Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. 

Den 13-14 januari 2015 anordnade EU-kommissionen den årliga högnivåkonferensen för Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. Under konferensen presenterades en detaljerad översikt över vilka sektorer och områden som är direkt berörda av det nya innovationspartnerskapet. Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Norrbottens län, medverkade på inbjudan av EU-kommissionen som huvudtalare under session 2 'Raw Materials at Regional level' och i den efterföljande paneldiskussionen.

Sven-Erik Österberg lyfte i sitt anförande fram regionala mineralstrategin för Norrbotten och Västerbotten, dess innehåll och betydelse för fortsatt utveckling av mineralsektorn, samt utmaningar och möjligheter för regional tillväxt.

Österberg

Järnmalmsproduktion i EU, inklusive Norge, 2014 (Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län)

Strategin har utvecklats för hela den minerala sektorn i samverkan mellan offentlig förvaltning, industri och universiteten. Den bygger på hållbar utveckling och tar sig an mineralsektorn ur tre perspektiv: Socialt, ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. Detta ställer krav på nya synsätt, på innovativa lösningar och på god samverkan mellan berörda parter. Strategin väver in olika aspekter av samhällsplanering, exempelvis jämställda arbetsplatser, vikten av bostäder på gruvorter, konkurrensfaktorer för små- och medelstora företag, god forskning och innovation, regional- och lokal utveckling med flera faktorer. 

EIP2

Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen i Norrbotten

Bland utmaningar som finns är skilda intressen när det kommer till markanvändning och behov av mark som rennäringen, turistföretag och enskilda markägare har och likaså Försvarsmaktens behov av skyddade markområden. Regeringen har gett Länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att i samverkan med rennäringen komma med förslag på en vägledning, en guide för samråd och kommunikation mellan gruvnäringen och rennäringen. Detta innovativa arbete har precis påbörjats. En annan utmaning är tillgång till kompetent arbetskraft för näringar som vill växa. Strukturfonderna kommer att användas för utveckling av råvarunäringar men även som en brygga över till andra satsningar, exempelvis Horizon 2020. 

Vidare lyfte Sven-Erik Österberg fram exempel på regionens engagemang och bidrag till en fortsatt hållbar utveckling av råvarusektorn i EU. EU:s stora råvarusatsning RawMaTERS som nyligen förlagt en av sina sex noder till Norrbottens län där Luleå tekniska universitet får en ledande roll, och regionens medverkan i genomförandet av Raw Material Commitments, Covenant Circular Economy 2022, där Länsstyrelsens länsråd är ordförande för RMC:s Styrkommitté.

EIP1

Paneldiskussion under session II: Raw Materials at regional level. Från vänster på bilden: Antonio Costa da Silva (Alentjeo Region, Portugal), Sven-Erik Österberg (Norrbotten), Katja Reppel (DG Regio), Wiktor Kowalczyk (Lower Silesian Mineral Cluster, Polen)

Session II avslutades med en paneldiskussion. Övriga huvudtalare under dag 1 var representanter för EU-kommissionen, världsbanken, industrin, universitets- och forskningsinstitut samt bransch- och intresseorganisationer. Lars Eric Aaro, vd på LKAB, medverkade under den inledande panelen och pekade på behovet av innovationer för att kunna tillgodose den ständigt ökande efterfrågan på metaller iom den stigande befolkning och medelklassen* globalt och växande ekonomier. 

Under dag 2 presenterades årets prioriteringar i finansieringsprogrammet Horizon 2020 och en rad projektidéer. Konferensen gav tillfälle att möta nya partners och hitta finansiärer till olika innovationsprojekt inom ramen för EIP. Norra Sverige var väl representerat på plats med företrädare för Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, LTU, LKAB och Swerea Mefos m fl. 

Läs mer om Europeiska innovationspartnerskapet 

Läs mer om konferensen 

/Mona Mansour

*OECD:s definition av medelklass är BNP/capita mellan USD 3.000 och 15.000.

21 Jan 2015 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information