Niklas Grandal konferens

Den 5 mars anordnade EU-kommissionen ett seminarium på temat ”Local and regional partners contributing to Europe 2020” utifrån den studie som gjorts kring konkreta exempel på flernivåstyre i praktiken. Flernivåstyre eller Multilevel Governance (MLG) är ett begrepp som diskuteras mycket inom EU. Allt mer av dagens beslutsfattande måste göras i samspel mellan olika aktörer på olika nivåer och med olika ansvarsområden för att få effekt eftersom ingen ensam äger frågorna i dagens sammanvävda och komplexa värld.

Det blir särskilt tydligt inom EU:s olika politikområden såsom sammanhållningspolitiken som syftar till att skapa regional utveckling till gagn för hela EU:s samlade utveckling med EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 som ledstjärna. Mot den bakgrunden pågår mycket diskussioner och arbete för att hitta former för hur beslut kan nå effekt genom samspel mellan olika beslutsnivåer och aktörer och hitta sådana goda exempel som kan tjäna som förebild.

Vid det fullsatta seminariet med deltagare från hela Europa gavs ett antal exempel från regionala företrädare på hur samverkan skapats för att uppnå olika mål såsom social inkludering i storstadsområden samt hur styra mot ökad energieffektivitet genom samverkan mellan olika aktörer i regioner och mellan beslutsfattare på lokal, regional, nationell och även EU-nivå.

Bland talarna på seminariet med ledande företrädare från EU-kommissionen och Regionkommittén fanns Niklas Gandal, Utvecklingsplanerare på Region Västerbotten, för att i ett av panelsamtalen tala om svårigheter med att nå verkligt flernivåstyre och nödvändigheten av att få med sig alla aktörer för framgång. Ett annat för regionen känt ansikte var Alexandre Dubois från Nordiska Ministerrådets forskningsinstitut Nordregio och en av de som gjort den studie som seminariet baserade sig på. Han var en av de forskare som tog fram de Nordregio-studier som en gång i tiden låg till grund för arbetet inom Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, inför denna programperiod i EU.

150318_Niklas_Grandal

 

/Mikael Janson

18 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information