NSPA träffade EU-kommissionen om OECD-studie

I samband med att företrädare från de fjorton regioner i norra Sverige, Finland och Norge som utgör nätverket Northern Sparsely Populated  Areas (NSPA) möttes i Bryssel för att diskutera den stundande OECD-studien med företrädare från OECD (se nyhet om det mötet), anordnades också ett möte med EU-kommissionens regionala enhet, DG Regio på eftermiddagen den 10 mars.

 

Det var en stor delegation med 20-talet regionala företrädare samt från Brysselkontoren som samlades och mötte företrädare från DG Regio under ledning av Nicola De Michelis, chef för policyutvecklingen av EU:s sammanhållningspolitik och som samlat företrädare från olika avdelningar, såväl de nationella enheterna för Finland och Sverige som de som arbetar med makroregionala strategier och norra Europa med mera. 

Syftet med mötet var att informera EU-kommissionen om OECD-studien och dels se vilket intresse som kunde finnas för den och resultaten av den, dels vilken roll EU-kommissionen kan tänkas spela under arbetet med studien för att dra nytta av den för arbetet med förslag till strukturfonder med flera fonder och program i kommande programperiod 2021 och framåt.

150317DGregio3

Från EU-företrädarnas sida fanns ett stort intresse och framfördes konkreta förslag på hur EU-kommissionen skulle kunna ta del av och även medverka till studien. EU-kommissionen är EU:s företrädare i OECD och arbetar därmed i de fall studier görs av intresse för EU nära OECD och har även funktionen att göra expertgranskningar av de rapporter OECD tar fram innan de får godkännande. Kan studien ge stöd för EU:s prioriteringar och vikten av att satsa struktur- och investeringsfondsmedel i alla EU:s regioner inklusive NSPA-området till gagn för hela Europa, är det förstås intressanta underlag för även DG Regio att ta del av.

 

Det fanns överlag ett intresse för en dialog om EU:s utformning av struktur- och investeringsfonder i den mån relevanta analyser och förslag på investeringsområden för de nordligaste glesbefolkade områdena framkommer av studien när den är klar.
Rent allmän ansågs den ligga rätt i tiden för EU:s arbete med att förbereda kommande programperiod.

/Mikael Janson

17 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information