Nu är den nya utlysningen för struktur- och investeringsfonderna igång

Nu öppnar den första utlysningen av projektmedel inom EU:s sociala- samt regionala strukturfond för programperioden 2014-2020. Utlysningen av den sociala fonden öppnade 22 januari och är öppen till 16 mars. För regionalfonden planeras en första utlysningsperiod mellan 9 februari och 6 mars.

För båda fonder gäller att medlen fördelas mellan olika geografiska regioner, så kallade programområden. För såväl regionalfonden som den sociala fonden gäller Övre Norrland som ett programområde, vilket innefattar Norrbottens och Västerbottens län.

Det övergripande målet med regionalfonden för området Övre Norrland är att öka investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i de två länen. Detta görs med utgångspunkt i fem tematiska målsättningar. Olika stora andelar av fondpengarna är öronmärkta till var och en utav dessa målsättningar, vilka är:

  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (35,3 procent av medlen)


  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (30 procent av medlen)


  • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (24 procent av medlen)


  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (5,7 procent av medlen)


  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (5 procent av medlen)

Totalt uppgår regionalfonden för Övre Norrland under programperioden 2014-2020 till cirka 2 miljarder kronor.

 

Europeiska socialfonden

Syftet med den Europeiska socialfonden är att främja kompetensutveckling samt motverka utanförskap i på olika sätt socialt utsatta regioner. I Norr- och Västerbotten har den regionala handlingsplanen för programperioden 2014-2020 fördelat medlen mellan följande tre syften:

  • Kompetensutveckling för att stärka särskilt utsatta företag, organisationer och geografiska platser i region Övre Norrland – cirka 21 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 25 procent.

 

  • Ökade övergångar till arbete för nyanlända invandrare i Övre Norrland. – cirka 15 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 33 procent.

 

  • Förstudier som stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. – cirka 30 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 53 procent.

 

Under föregående programperiod (2007-2013) utdelades 434 miljoner kronor från socialfonden till projekt i Övre Norrland. Det är ännu inte fastställt hur mycket som kommer att tillfalla regionen denna gång, men summan väntas uppgå till nästan samma storlek. Under den första utlysningsperioden (22 januari – 16 mars 2015) kommer cirka 70 miljoner att delas ut. 

Läs mer om utlysningen av socialfonden samt hur ansökan av projektmedel går till, på Region Västerbottens hemsida.

Läs mer om regionalfonden i Övre Norrland på Tillväxtverkets hemsida.

Aktuella informationsmöten

Under denna vecka kommer Region Västerbotten och Tillväxtverket att anordna möten i Umeå för att diskutera projektidéer och hjälpa till med ansökningar av medel. Läs mer om detta på Region Västerbottens hemsida.

Svenska ESF-rådet bjuder in till Öppet hus på Region Västerbotten mellan den 11-12 februari för att diskutera specifika projekt. Läs mer här.

/Kalle Eriksson

03 Feb 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information