Ny strategi för en digital inre marknad antagen

EU-kommissionens strategi rörande den digitala inre marknaden presenterades den 6 maj. Den nu antagna strategin består av tre grundpelare: att underlätta tillgången till digitala varor och tjänster för konsumenter och företag inom hela EU, investera i behövlig infrastruktur och utveckla möjligheten till tillväxt av den digitala ekonomin i EU. Under de tre pelarna återfinns sammanlagt 16 åtgärder som ska syfta till att genomföra pelarnas målsättning. 

Planen för den digitala inre marknaden innebär i huvudsak att nationella hinder tas bort för transaktioner som sker på internet. EU-kommissionen förutspår att implementeringen kommer att skapa hundratusentals nya arbetstillfällen samt generera ungefär 415 miljarder euro i ökad tillväxt. Enligt EU-kommissionen kan även konsumenterna inom EU sammanlagt spara upp till 11.7 miljarder euro per år. 

EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, återkopplade till sitt tidigare löfte om att en fullt fungerande digital inre marknad skulle bli en av hans topprioriteringar:

”I dag tar vi ett stort kliv mot att uppfylla det löftet. De 16 initiativen i vår strategi för den digitala inre marknaden kommer att uppdatera den inre marknaden för den digitala eran.

Juncker får stöd av vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip, som menar på att detta kommer att ge människor större frihet på nätet att utnyttja Europas inre marknad fullt ut. Han poängterade också hur sammanvävd den digitala inre marknaden är med den inre marknaden då dessa förstärker varandra.

Strategin för den digitala inre marknaden innehåller tre grundpelare: att få bort digitala hinder för varor och tjänster, skapa rätt infrastruktur och förbereda Europa för en digital framtid. Under dessa finns sexton initiativ som syftar till att förverkliga pelarnas målsättning och planeras vara implementerade slutet av 2016.

Tre grundpelare: 

  1. Bättre tillgång för konsumenter och företag till digitala varor och tjänster inom hela EU.
  2. Låta digitala nätverk och tjänster utvecklas genom att skapa rätt förhållanden och en marknad med lika spelregler.
  3. Maximera den digitala ekonomins tillväxtpotential.
     

De tre grundpelarna för den digitala inre marknaden

I den första pelaren behandlas bland annat regler för gränsöverskridande e-handel, billigare frakt, geo-blocking och modernisering av upphovsrätten i den första pelaren.

Lagförslag rörande upphovsrätt ska läggas fram före slutet av 2015 för att minska skillnaderna mellan nationella tillämpningar av upphovsrätten och ge större tillgång till verk via nätet inom hela EU – bland annat genom ytterligare harmonisering av lagstiftningen.

Målet är att främja den kulturella mångfalden genom att öka EU-invånarnas tillgång till kulturellt innehåll på nätet, samtidigt som det skapar nya möjligheter för upphovsmän och innehållsindustrin.

Den andra pelaren fokuserar på en marknad med lika spelregler och där vill EU-kommissionen presentera en genomgående förändring av EU:s telekomlagstiftning, se över lagstiftningen rörande audiovisuella medier men också bygga upp förtroendet och se över säkerheten när det kommer till hanteringen av personuppgifter.

Den tredje pelaren har ett antal initiativ för att maximera tillväxtpotentialet för den digitala ekonomin. Bland annat genom förslag som att främja det fria informationsutbytet, definiera prioriteringar för standarder och samverkansförmåga inom områden som är kritiska för den digitala inre marknaden samt ett gediget arbete med att stötta ett inkluderande samhälle där EU:s invånare har kompetens för att utnyttja alla möjligheter som en digital marknad ger.

Nästa steg

EU-kommissionens projektgrupp för den digitala inre marknaden presenterar resultaten inom områdena i slutet av 2016. Nu ska planen behandlas av medlemsländerna och EU-parlamentet för att sedan satsa på att fullborda detta så snart som möjligt.

Närmast kommer den digitala inre marknaden att stå på dagordningen under Europeiska rådets möte den 25 och 26 juni.
 

Bättre tillgång för konsumenter och företag till digitala varor och tjänster inom hela EU.
Låta digitala nätverk och tjänster utvecklas genom att skapa rätt förhållanden och en marknad med lika spelregler.
Maximera den digitala ekonomins tillväxtpotential.

Läs mer om handlingsplanen på EU-kommissionens hemsida

Läs om vår tidigare nyhet

//Kejvan Bexenius

08 Maj 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information