Ny studie genom OECD för ett starkare och slagkraftigare norra Europa”

Det finns ett behov att redan nu i våra nordliga regioner börja förbereda sig för EU:s framtida sammanhållningspolitik och den nya strukturfondsperioden med början från 2021. För att på bästa sätt bereda och visa på norra Sveriges utvecklingsmöjligheter i Europa så har Europaforum Norra Sverige tillsammans inom Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) beslutat att ta fram en OECD-studie. 

Norra Sverige behöver mycket starka argument för att fortsättningsvis tilldelas EU-medel, varav den så kallade gleshetsbonusen utgör 1 miljard kronor i regionala fondsprogrammet för Övre Norrland nuvarande period 2014-2020. Dessa gleshetsresurser är av stor vikt för Sveriges nordliga regioner, då de står för cirka hälften av ERUF-medlen (Europeiska Regionala Utvecklinsfonden) och är mycket betydelsefulla för exempelvis satsningar på innovationer, företagande, infrastruktur och utbildning.

Tillväxt i norr är också tillväxt i Europa
Som en del i detta har nätverket NSPA gemensamt beslutat att beställa en ny studie. I nätverket ingår norra och östra Finland, norra Norge samt regionala företrädare för de fyra nordligaste svenska länen, som jobbar gemensamt med strategiskt påverkansarbetet gentemot EU:s institutioner. Denna gång ska studien utföras av OECD och syftet är att ge uppdaterad fakta och nya analyser vilket ska forma argument för att ge EU fortsatt incitament att satsa på regionerna. OECD har ett mycket högt anseende och deras rapporter ger ofta underlag för strategier i EU och nationellt. En OECD-studie av detta slag, en så kallad ”territorial review”, kan bidra med nyttig data som kan användas för att ge konkreta förslag samt visa att tillväxt i norr också är tillväxt i Europa. 

Behov av argument för värdet av gleshetsbonusen och investeringar i norra Sverige
Norra Sverige tillsammans med NSPA har lyckats synliggöra de utmaningar och möjligheter som finns i norra Europa och vilket mervärde regionen ger EU. EU-kommissionen efterfrågar konkreta argument och analysunderlag för varför NSPA-området även fortsättningsvis behöver särskilt stöd från EU. OECD-studien kan ge underlag för det och vilka prioriterade områden att särskilt satsa på för tillväxt i Europas nordliga områden samtidigt som den dels visar på att NSPA rent konkret samverkar kring möjliga gemensamma strategier genom en sådan studie, dels kan vara ett verktyg för de lokala regionala utvecklingsstrategierna i Västerbotten och Norrbotten.

Startskott för OECD-studien
Redan nu har förberedelserna för studien inletts, men i praktiken går startskottet i mitten av mars 2015, när koordinatorer från samtliga 14 regioner träffas nere i Bryssel för att gemensamt med OECD diskutera det konkreta upplägget av studien. Sedan det väl har inletts beräknas arbetet med studien ta ett och ett halv till två år, och den färdiga rapporten tros alltså kunna läggas fram någon gång under slutet av 2016 alternativt början av 2017.

Läs Mikael Jansons fördjupning, ”State of Play”, om bakgrund, syfte, behov av och planen för OECD-studien.

Läs Nordregios tidigare studie om NSPA; ”Strong, Specific and Promising” (2009)

//Kejvan Bexenius

17 Feb 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information