Nya åtgärder ska förbättra unionens sjukvård

Som ett led i att uppnå målsättningarna i EU:s tredje hälsoprogram har en vitbok tagits fram för att föreslå konkreta åtgärder på nationell och europeisk nivå för att förbättra sjukvården inom unionen. Vitboken kommer att presenteras den 19 mars 2015 vid en konferens i Bryssel. 

Utöver den ekonomiska krisen sätter Europas allt mer åldrade befolkning en mycket stor belastning på de offentliga finanserna och villkoren för sjukvården. Behovet av högkvalitativ sjukvård tros fortsätta öka medan dagens sjukvårdssystem kommer att visa sig oförmögna att hantera det ständigt ökade behovet från patienternas sida.

I en rapport om åldrande i EU som publicerades år 2012 förutspådde EU-kommissionen att mer än en tredjedel av unionens befolkning kommer att vara över 60 år gamla år 2060. Samtidigt ökar antalet människor som drabbas av en eller flera kroniska sjukdomar, vilket gör det troligt att en allt större andel personer kommer att spendera den senare delen av sina liv med att hantera kroniska tillstånd. Bördan faller inte bara på patienterna, utan även deras anhöriga och sjukvårdssystemen som sådana.

Nya utmaningar i sjukvården väntar hela Europa

För att möta dessa utmaningar togs under år 2014 initiativ till en europeisk styrgrupp (ESG) för hållbar sjukvård. Grunden till detta var en övertygelse om att sjukvårdsfrågor som diskuteras på regional och nationell nivå ofta har en europeisk dimension, och att de utmaningar som väntar sjukvården också kräver politiska aktioner på nationell såväl som europeisk nivå. Syftet med styrgruppen är att samla data och vetenskaplig evidens, samt underlätta utbyte av kunskaper från framgångsrika nationella sjukvårdsinitiativ runt om i Europa.

18 konkreta förslag för EU:s framtida sjukvård

Under de senaste 18 månaderna har gruppen analyserat en mängd nationella initiativ och undersökt vilka som skulle kunna skalas upp till europeisk nivå. Resultatet av detta arbete har sammanställts i en vitbok som kommer att presenteras under en konferens i Bryssel den 19 mars 2015. I denna vitbok läggs 18 konkreta handlingsförslag fram till EU och nationella beslutsfattare. Dessa handlingsförslag sägs kunna leda till en mer effektiv, hållbar och kostnadseffektiv sjukvård.

Bakgrund till EU:s tredje hälsoprogram

EU:s tredje hälsoprogram (för programperioden 2014-2020) har en total budget på ca 450 miljoner euro. Några av de övergripande målen med programmet är att förbättra hälsan bland EU-medborgarna, att minska ojämlikheten i hälsa inom Europa, att uppmuntra innovation inom sjukvården samt att göra sjukvårdsystemen mer hållbara. Detta görs för att möta följande, av EU-kommissionen erkända utmaningar:

-      En allt mer utmanande demografisk kontext, vilken hotar hållbarheten hos europeiska sjukvårdsystem.

-      En fragil ekonomisk återhämtning vilken begränsar hur mycket resurser som finns tillgängliga för att investera i sjukvården.

-      Ökande skillnader i hälsa både inom och mellan medlemsländer.

-      En ökad förekomst av kroniska sjukdomar.

 

EU:s tredje hälsoprogram utgör en del i strävandet efter att uppnå de mer övergripande Europa 2020-målen.

 

Övrigt

 Läs mer om EU:s tredje hälsoprogram.

Mer information om (samt anmälan till) konferensen där vitboken kommer att presenteras.

 

/Kalle Eriksson

04 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information