Öppet samråd timmer

EU:s förordning om timmer trädde ikraft i mars 2013. Nu genomför EU-kommissionen utvärdering om hur effektiv och välfungerande förordningen hittills har varit, och med anledning av detta lanseras ett öppet samråd.

Syftet med EU:s förordning om timmer är att motverka problemen med olaglig avverkning av skog samt därtill relaterad handel. Detta görs genom att reglera införseln samt hanterandet av timmer på den inre marknaden. Lagstiftningen sätter särskilda krav både på operatörer, som för in timmerprodukter på den europeiska marknaden, och näringsidkare, som är aktörer längre ned i försörjningskedjan och därför inte kvalificeras som operatörer. Illegalt avverkad skog är förbjuden att föra in på marknaden, och vidare åläggs alla operatörer att vidta ”tillbörlig aktsamhet” för att minimera risken för att sådant timmer tar sig in i deras produktionskedja. Kraven på näringsidkare är inte lika långtgående, men det åligger dem bland annat en skyldighet att föra register över sina leverantörer och kunder, för att på så sätt underlätta spårbarheten. 

Genom detta samråd hoppas EU-kommissionen få in värdefulla synpunkter inför den obligatoriska rapport om förordningens implementering som senast den 3 december 2015 ska lämnas till ministerrådet och Europaparlamentet. Om det anses finnas behov för det kan EU-kommissionen i samband med rapporten även lämna förslag på ändringar i regelverket. Rapporten i fråga ska bland annat innehålla en översyn av listan på produkter som är att anse som timmerprodukter, samt hur effektiv förordningen har varit när det kommer till att stoppa införseln av olagligt timmer till den inre marknaden.

Det är möjligt för intressenter och allmänheten att delta i samrådet som sker i form av ett online-formulär och hålls öppet fram till den 3 juli 2015. 

 

Läs mer om EU:s förordning om timmer (EU-kommissionens hemsida). 

Läs mer om samrådet och ta del av nödvändiga dokument.

/Kalle Eriksson 

22 Apr 2015 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information