Regeringsbeslut om tillstyrkande av EU-ansökan för medfinansiering av viktiga transportprojekt

Pressmeddelande
20 februari 2015
Näringsdepartementet

Regeringsbeslut om tillstyrkande av ansökan till EU-fond för medfinansiering av 56 viktiga transportprojekt

Regeringen beslutade idag att tillstyrka 56 transportprojekt för vidare ansökan till EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility). Ansökningsprocessen har samordnats av Trafikverket och arbetet har pågått sedan tidig höst 2014. De svenska aktörernas del i ansökt belopp är över en halv miljard euro. Totalt utlystes åtta miljarder euro hösten 2014, som kan delas mellan samtliga medlemsländer i EU. Därtill finns fyra miljarder euro som Sverige inte kan ta del av då de är öronmärkta för så kallade sammanhållningsländer. Dagens regeringsbeslut innebär det sista steget i Sveriges ansökningsprocess. Tidigast i sommar väntas EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som får bidrag från fonden.

- Det är positivt att vi idag kunnat tillstyrka så många viktiga transportprojekt för jobb och utveckling som kan öka konkurrenskraften i både Sverige och EU. Projekten bedrivs från norr till söder och flera berör andra länder. Aktörerna har förberett sina projekt väl inför ansökan, nu hoppas vi att så många som möjligt går hela vägen. På listan över de transportprojekt som nu skickas till EU-kommissionen återfinns Norrbotniabanan, liksom flera projekt inom sjöfarten som vill ha smörjmedel för att möta kraven i och med det nya svaveldirektivet. Där finns även projekt om flygledning och laddinfrastruktur för elbilar. Nu är det upp till EU-kommissionen att utvärdera och återkomma med förslag till beslut, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

För ytterligare frågor, kontakta Elin Tibell, pressekreterare hos Anna Johansson.

Läs pressmeddelandet från Näringsdepartementet

Övre Norrland är en aktiv partner i TEN-T och CEF

Såsom North Sweden European Office tidigare rapporterat, deltar Norrbotten och Västerbotten aktivt i genomförande av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. Tre TEN-T projekt pågår idag och såväl Norrbotniabanan som Malmbanan finns på regeringens lista över viktiga transportprojekt som ansöker om medfinansiering från CEF (Connecting Europe Facility), den nya finansieringsmekanismen för TEN-T projekt under EU:s programperiod för 2014-2020. 

  • Norrbotniabanan - tar bort flaskhalsar och sammanlänkar den Botniska korridoren 
medel från Länstransportplanen 2014-2025 (LTP) i Västerbotten och Norrbotten som medfinansiering. Norrbotniabanan finns sedan 2012 prioriterad i länstransportplanerna, där Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har prioriterat 80 miljoner respektive 20 miljoner kronor i respektive Länstransportplan.
medel från Länstransportplanen 2014-2025 (LTP) i Västerbotten och Norrbotten som medfinansiering. Norrbotniabanan finns sedan 2012 prioriterad i länstransportplanerna, där Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har prioriterat 80 miljoner respektive 20 miljoner kronor i respektive Länstransportplan.

Projektet syftar till att påbörja ett detaljerat planeringsarbete för Norrbotniabanan (NBB), en 270 km ny järnväg mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan är en saknad länk i den Botniska korridoren och vid fullt utbyggnad kommer den att knyta ihop den Botniska korridoren och Northern Axis* via anslutningar till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Transportkapaciteten och tillgängligheten för gods- och passagerartrafiken i nordsydlig- och östvästlig riktning utökas avsevärt. Ansökan som nu inlämnas avser utredningar och järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå. Norrbotniabanan ingår i TEN-T:s stomnät och i de prioriterade sektionerna i CEF (Sundsvall-Umeå-Luleå) för finansiering under programperioden 2014-2020.

Läs Norrbotniabanan AB:s pressmeddelande om tillstyrkandet av ansökan.

  • Malmbanan - Dubbelspår för ökad kapacitet 

Projektet avser att öka kapaciteten på Malmbanan som i dagsläget har stora kapacitetsbrister. Ansökan omfattar utredningar och järnvägsplaner för sträckorna Peuravaara – Krokvik- Rautas – Rensjön – Bergfors, samt Kopparåsen-Vassijaure. Malmbanan ingår i TEN-T:s stomnät och i de prioriterade sektionerna i CEF (Luleå-Kiruna-Riksgränsen) samt i Ofotbanan (Riksgränsen-Narvik) och har i dagsläget högt kapacitetsutnyttjande men punktligheten för gods- och persontåg är inte tillfredsställande.

Läs mer om Malmbanan

Läs vår nyhet om pågående och planerade CEF-ansökningar i Norrbotten och Västerbotten

CEF-utlysningar 2015-2016

Nästa utlysning för CEF Transport öppnas sent 2015 alternativt tidigt 2016 och omfattar endast potten för Sammanhållningsländerna samt SESAR (Single European Sky ATM Research, som syftar till att förbättra trafikledningssystemet för luftfarten). En allmän och större utlysning väntas först under hösten 2016. 

Kontakt

Vid frågor om Norrbottens och Västerbottens deltagande i TEN-T och CEF samt övriga frågor om EU:s transportpolitik  kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office i Bryssel.

/Mona Mansour 

 

23 Feb 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information