SSAB

I den tredje artikeln i vår serie om gruvnäringen och de viktiga basindustrierna i Norrbotten och Västerbotten uppmärksammar vi SSAB och dess verksamhet i Luleå. SSAB är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade stål. Stålet SSAB levererar gör världen lättare, starkare och mer hållbar, t ex genom lägre energiförbrukning i fordon.

 

North Sweden European Office bedriver bevaknings- och påverkansarbete inom en rad av våra huvudmän definierade områden, däribland råvarufrågor. Råvarufrågor utgör en plattform för dialog med EU-kommissionen – och den nationella nivån – om långsiktig hållbar regional samhällsutveckling för Norrbotten och Västerbotten vid sidan av den rena råvaruekonomin. 

 

För att belysa råvarusektorns betydelse för regional utveckling och för EU uppmärksammar vi i en rad artiklar gruvnäringen och basindustrierna i Norrbotten och Västerbotten. I den tredje artikeln i serien riktar vi blickarna mot SSAB och dess verksamhet i Luleå. SSAB:s anläggning i Luleå förädlar järnpellets från LKAB i Malmberget och Kiruna till ca 200 olika sorters stål alla med olika egenskaper beroende på användningsområde. SSAB i Luleå levererar varje år ca två miljoner ton stålämnen till SSABs valsverk i Borlänge för vidareförädling. Stålet används i det mesta vi har runt omkring oss; bilar, vitvaror, ventilationssystem, fartyg med mera.

 

Vi vill också flagga för den andra utlysningen om åtaganden inom ramen för Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror (EIP RM), som lanserades av EU-kommissionen den 1 decemberTanken med åtagandena är att mobilisera den kritiska massan längst hela värdekedjan för råvaror för att genomföra åtgärder som bidrar till att uppnå uppsatta mål i EIP RM. Utlysningen stänger den 1 mars 2016. 

 

Läs mer om utlysningen här:

The European Innovation Partnership on Raw Materials - Call for Commitments (Guidelines 2015) 

 

/Mona Mansour

 

SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag. Företaget är en ledande producent på̊ den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, råprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn.

SSAB har över 17 000 anställda och produktion i hela världen: Europa, Asien, Nord- och Sydamerika, Oceanien samt Afrika. Företaget har en årlig stålproduktion på cirka 8,8 miljoner ton stål. SSAB är marknadsledande på utvalda områden och de marknader de främst har i fokus. Globalt är företaget en stor aktör inom höghållfasta stålsorter, det som kallas Q&T-stål samt AHSS-stål. I norden har företaget uppåt 50 % av marknaden när det kommer till platta stålprodukter, såsom tunnplåt och grovplåt, samt rör av stål och är den enda nordiska tillverkaren av dessa typer av stålprodukter. När det kommer till Nordamerika står SSAB för en fjärdedel av marknaden för grovplåt.

SvetsareSSAB
Svetsare (Foto: Glowimages)

Höghållfasthetsstål

SSAB:s producerar flera sorters avancerade stål med hög hållfasthet och ett av de starkaste på marknaden, vilket gör det till ett överlägset alternativ när det kommer till fordons- och transportindustrin. Användandet av denna typ av starkt men ändå lätt stål minskar koldioxidutsläpp i och med att det förbättrar bränsleeffektivitet, kan minska kostnader och öka säkerhet. Stålet SSAB levererar gör världen lättare, starkare och mer hållbar, t ex genom lägre energiförbrukning i fordon. 

Stålproduktion i Luleå 
SSAB:s produktionsanläggning i Luleå härstämmar från ett järnbruk från 1950-talet och Norrbottens Järnverk AB som var statligt ägt ända fram till slutet av 1980-talet då det börsnoterades. Järnbruket placerades i Luleå med tanke på närheten till järnmalm. Under 1960-talet ökade produktionen och försäljningen och bolaget blev Sveriges näst största tillverkare av stål med en årlig produktion om 400 000 ton och en nettoomsättning på 60 miljarder kronor.

SSAB:s anläggning i Luleå har idag 1200 anställda. Dess främsta produktion är stålämnen, De primära slutanvändarna av det som företaget producerar i Luleå är andra stålverk.

Till anläggningen i Luleå kommer järnpellets från LKAB i Malmberget och Kiruna och förädlas till olika stålsorter. Det rör sig om cirka 200 sorters stål, alla med olika egenskaper beroende på användningsområde. Metallurgin i Luleå levererar varje år ca två miljoner ton stålämnen till SSABs valsverk i Borlänge för vidareförädling. Stålet används i det mesta vi har runt omkring oss; bilar, vitvaror, ventilationssystem, fartyg med mera.

SSABlule
SSAB i Luleå (Foto: Jennie Petterson)

Masugnen i Luleå är en av SSAB:s fem i norden. Under sommaren 2015 renoverades masugnen efter att ha varit i kontinuerlig drift i över 15 år. Renoveringen av företagets masugnar bidrar både till ökad kostnadseffektivitet och också minskad miljöpåverkan. Renoveringen kommer att sänka kostnaderna samt halvera utsläppen av stoft. Masugnen, som redan tidigare var bland de mest koldioxideffektiva i världen, är nu driftsäkrad och rustade för produktion i 15-20 år till. 

Fjärrvärme – en del i stålets kretslopp

En del i SSAB:s miljöarbete är återvinning och att ta tillvara på rester och spill. Ett tydligt exempel på det engagemanget är arbetet med fjärrvärme i Luleå. Kraftvärmeverket LuleKraft AB är samägt av Luleå Energi och SSAB och står för merparten av Luleås fjärrvärme, och producerar även elkraft. Bränslet till kraftvärmeverket är brännbar överskottsgas från tillverkningen av tunnplåt på SSAB:s produktionsanläggning i Luleå. LuleKraft är en ledande aktör på fjärrvärme i Sverige.

Järnväg och radiostyrning

På SSAB i Luleå är järnväg och radiostyrning två självklara faktorer för att klara den ständiga driften. Från masugnen till stålverken transporteras flytande råjärn på järnväg för att omvandlas till stål, detta ställer höga krav på kontroll och noggrannhet av tågtransporten.

År 2000 investerade SSAB i en ny toppmodern masugn i Luleå med syftet att få en jämn och hög produktion med högsta kvalitet och även att förbättra och effektivisera hanteringen av loken som transporterar råjärnet från masugnen till stålverket. Transporter av råjärn, slagg och stål sker på en ca 15 km järnväg.

Loken drar en så kallad torpedovagn, en tank för smält råjärn formad som en torped och fodrad med 120 ton tegel för att klara hettan. Torpedovagnen fylls med 300 ton smält 1500-gradigt råjärn från masugnen och transporteras till stålverket. En fullastad torpedovagn väger runt 600 ton. Fram till år 2000 styrdes och växlades loken manuellt, vilket krävde minst två personer per lok. Dessa personer behövde dessutom kunna kommunicera via radio utan missförstånd när lokföraren styrde loken och växlaren var ute på spåret och växlade.

För att effektivisera och öka transporternas säkerhet gick SSAB i Luleå över till radiostyrning. SSAB är oerhört beroende av järnvägen för spårbundna transporter. Med radiostyrning klarar nu en person av att styra och växla loket. Det har gjort arbetat effektivare och framför allt mycket säkrare. Lokföraren bestämmer själv och har full kontroll över hur loket ska köras, när det ska starta och bromsa. Lokföraren kan köra loket från marken eller ombord på loket med hjälp av Åkerströms sändare som är fastsatt med en bäranordning på magen. Signalerna från sändaren tas emot av ATC:n, Automatic Train Control, som är monterad i varje radiostyrt lok. ATC finns även på lok inom persontransporter. Järnvägstrafiken inne på SSABs område är helt reglerat av Järnvägsinspektionen, precis som alla annan spårtrafik i Sverige.

Produktion varje timme, året runt

När råjärnet har bearbetats till önskade stålämnen i form av stora partier på 25 ton, får de svalna för att sedan transporteras vidare på godsvagnar till valsverket i Borlänge. Efter ett avtal som slöts 2008 sköter Green Cargo SSAB:s transporter av järnprodukter i Sverige. Tre tåg går dagligen i riktningen Luleå - Borlänge. Om motsvarande mängd järnprodukter skulle fraktas på annat sätt skulle det exempelvis krävas fler än 300 lastbilar per dygn. SSAB är ett av de företag i Sverige som transporterar mest på järnväg. I avtalet med Green Cargo, som sträcker sig till 2019, krävde SSAB att transporterna skulle ske med moderna, starka och energisnåla ellok, något som fick Green Cargo att investera cirka en halv miljard kronor i 16 nya ellok. De nya elloken ska enligt beräkningar ha minskat energianvändningen för ståltransporterna med 15 %.

I samband med det nya transportavtalet byttes även de diesellok som kör inne på SSAB:s anläggningar, ut mot nya modernare ellok, något som väntades sänka koldioxidutsläppen med ca 20 %.

Läs mer om SSAB här

Läs artikelseriens del nr 4 om bland annat fluoritfyndigheten i Storumans kommun här.

In English

/Oskar Ivarsson & Alexandra Strömbäck

16 Dec 2015 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information