State of play inför NSPA:s OECD-studie

Besluten om att gemensamt inom Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och de 14 ingående regionerna göra en studie utförd av OECD är fattade. Nu sätter arbetet igång och det är förstås viktigt att alla aktörer är med på banan för att det ska bli en så relevant och användbar studie som möjligt, både för att bidra till regionernas utveckling, var för sig och tillsammans inom hela NSPA-området, men också ge argument för vikten av att EU fortsätter satsa i våra nordliga glesbefolkade områden.

NSPA – Strong, Specific and Promising inför EU:s programperiod 2014—2020
Inför förhandlingarna om EU:s budget för nuvarande programperiod 2014—2020, etablerades på Brysselarenan nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Insikten om att ”ensam är inte stark” och att det i än högre grad gäller våra befolkningsmässigt små regioner, gjorde behovet av att ena krafterna tydligt. Det räcker dock inte med det, utan regionernas önskemål måste också underbyggas av fakta, analyser och argument som stöd för det som förs fram på EU-nivå. Därför genomfördes en studie genom Nordiska Ministerrådets forskningsinstitut Nordregio, som samlade alla relevanta data och trender för NSPA-regionernas utveckling och som delgavs EU-kommissionen i det pågående arbetet med att förbereda kommande programperiod. Svaret från EU-kommissionen var att man med stöd av den kunde konstatera NSPA-regionernas problem och utmaningar och behovet av särskilda insatser, samtidigt som returen kom i form av frågan om vad regionerna då gör för att skapa en sammantaget positiv utveckling. Det räcker inte med att bara visa på problem och svårigheter utan tankar om strategier för att hantera dem, för att i slutändan få EU:s öra. Den första studien följdes därför upp av fler framåtsyftande analyser och rapporter, den sista betitlad ”NSPA – Strong, Specific and Promising”.

Det var ett budskap som vann gehör, för utan detta gedigna grundarbete med fakta och analyser hade insatserna för att bibehålla de extra resurserna för de nordliga glesbefolkade områdena, som står för ungefär hälften av Regionala utvecklingsfondmedlen till Sveriges nordligaste regioner, ganska säkert inte nått samma framgång. EU-kommissionen hade definitivt inte lagt in det redan i sina förslag, vilket rentav var första gången det skedde då den extra gleshetsallokeringen annars alltid varit föremål för de sista ”nattmanglingarna” av förhandlingar för en ny programperiod. Utan de underlagen som grund för arbetet på Brysselarenan hade det också varit svårare att försvara den budgetposten, då det fanns mycket motstånd på sina håll mot en särskild allokering bara för NSPA, och än mindre att under förhandlingarnas gång förhandlas upp med 50% mot EU-kommissionens förslag i en budget där realiteten allt annat drogs ned.

NSPA fortsatt ”Smart Region” att räkna med i EU 2021—2027
Det är mot den bakgrunden North Sweden har sett behovet av en ny studie inför att förslaget och förhandlingarna om nästa programperiod 2021—2027 tar vid. Frågan lyftes inom ramen för de fyra svenska regionerna i Europaforum Norra Sverige med starkt stöd från inte minst våra företrädare i Västerbotten och Norrbotten. Det är bara några år bort innan förslag om nästa programperiod formuleras och redan förbereds det arbetet och ganska snart kommer från EU:s sida de olika samråd och andra former för dialog som utgör underlagen för utformningen av förslagen till beslut inför 2021—2027. NSPA behöver uppdaterade data, fakta och analyser att grunda sina ställningstaganden på för att ge argument för fortsatt extra intresse från EU i form av extra satsningar i våra regioner till gagn för hela EU, inte minst som mycket hunnit hända de gångna tio åren sedan de tidigare rapporterna.

Utifrån EU:s fokus på ”smarta städer” och för NSPA:s del vikten av att i det sammanhanget peka också på smarta regioner även utanför de stora urbana centra, finns ytterligare en anledning och behov av en mer samlad väl förankrad analys med rekommendationer för relevanta områden att regionalt investera i, som också kan ge argument för EU att bredda perspektiven och inte allt för ensidigt se till enbart storstädernas behov och förutsättningar för faktisk tillväxt för hela Europa. Till det kommer mängder av nya instrument för samverkan inom EU på regional nivå som gör att allt fler regioner är inne i direkta diskussioner om sin regionala utveckling med EU och andra regioner runtom i Europa och många vässar också sina argument för å ena sidan behov av extra stöd från EU för sina specifika regionala problem, å andra sidan samla de motkrafter som finns mot att EU överhuvudtaget skall ha den typen av regionala utvecklingsstöd. Det gör att NSPA behöver hålla sig fortsatt framme med väl grundade argument och strategier.

Under 2014 har därför förberedelser för en sådan ny studie gjorts och diskussioner förts med OECD i Paris samt mellan de 14 regioner som utgör NSPA om formerna och finansieringen av en studie. Ett led i att väcka frågan var OECD:s medverkan vid det gemensamma Europaforum Norra Sverige och NSPA Forum i Umeå hösten 2013. I samband med NSPA Forum i Bodö 4-5 november 2014 kunde så alla de 14 regionerna från norra Sverige, norra och östra Finland samt Nordnorge enas om att gå in i en gemensam studie och skriva under på det gentemot OECD.

Valet av OECD som en stark välrenommerad aktör
Anledningen till att valet föll på OECD denna gång, är dels en önskan från många håll att göra något nytt och fördjupande snarare än en likadan studie som senast, dels att OECD har ett etablerat arbetssätt för så kallade ”territorial review”. De kan utifrån insamlade regionala data tillsammans med de globala data de besitter, som ett analysorgan som samlar 34 länder och arbetar med i stort sett hela världen som arbetsfält, få fram underlag för att dra slutsatser om styrkor, svagheter och trender med konkreta rekommendationer om vilka investeringsfokus och strategier som är relevanta att göra för att bidra till en positiv ekonomisk och samhällelig utveckling.

Överlag åtnjuter OECD ett mycket gott renommé och ger i sig en kvalitetsstämpel på de studier de gör. Det blir en officiell OECD-rapport, som innan den godkänns skall genomgå OECD:s interna prövning och expertgranskning. Erfarenheten från andra regioner som gjort motsvarande studier är att såväl de som deltar i den som världen runt, nationell nivå och i EU som i mycket bygger egna strategier och förslag på underlag från OECD, lyssnar och tar till sig det som framkommer och utgör en bra gemensam bas för de egna strategierna och utvecklingsarbetet. Det är förstås därför viktigt att alla aktörer med intresse i och som påverkar den regionala utvecklingen, tar del av det arbete som görs och de resultat som kommer fram av en sådan studie, så att det också i slutändan kan bli till konkret nytta i respektive region. 

Samtidigt är det första gången OECD gör en studie över 14 regioner i tre länder varav två är med i EU och ett inte är det. Det är en extra utmaning också för OECD, som gör det särskilt intressant även från deras håll att medverka till denna övning. Studien kan inte gå in på djupet i varje region i och med att fokus ligger på att ge en samlad bedömning av utvecklingspotentialen och relevanta gemensamma områden för hela NSPA att satsa på. Det tas dock fram specifika rapporter för varje region som underlag för helhetsbedömingen och det ger förstås en grund för att få belyst de specifika förutsättningarna i varje region och därmed också ett verktyg för diskussionen om de regionala strategierna i varje region. Ett extra mervärde är att arbetet i sig också kan skapa nya kontakter och gemensamma referensramar att diskutera utifrån inte bara inom varje region utan också mellan aktörer i NSPA som helhet för att lära av varandra och skapa den kritiska massa för insatser som inte alltid finns i på hemmaplan. Det möter också EU:s budskap om vikten av att vi i de nordliga glesbefolkade områdena nu verkligen arbetar med de gemensamma utmaningar vi har på ett mer strategiskt gemensamt sätt.

Studiens genomförande
Arbetet kommer att organiseras via kontakpersoner som samordnar processen i form av dels lokala kontakpersoner i varje region samt en kontakperson som samlar ihop regionerna i respektive land för att underlätta kommunikationskanalerna och gentemot OECD hålls det ihop av en kontaktperson för hela NSPA. De regionala kontaktpersonerna för Övre Norrlands del är John Kostet vid Norrbottens Läns Landsting samt Fredrik Gunnarsson på Region Västerbotten, som är de som skall hålla ihop de lokala team som sköter grundarbetet med datainsamling och att samordna de regionala aktörerna för studiens genomförande. Den nationella kontaktpersonen för svensk del är undertecknad Mikael Janson från North Sweden och på motsvarande sätt är det Kari Aalto från East & North Finlandkontoret respektive Trond Hauknes från North Norway som är nationella företrädare för Finland respektive Norge. Kari Aalto är också samordnande person för hela NSPA-nätverket. På svensk sida utgör rapportörsgruppen för Europaforum Norra Sverige (EFNS) med ordföranden Erik Bergkvist från Region Västerbotten den politiska ”styrgruppen” och samordningen gentemot EFNS sköts av EFNS samordnande tjänsteman Anders Byström från Region Jämtland-Härjedalen.

Ett första gemensamt möte mellan alla kontaktpersoner och OECD kommer att hållas den 10-11 mars i Bryssel, där några sista frågor om inriktning och genomförande skall diskuteras för ett slutgiltigt avtal om konkret utformning av studien och det kan sägas vara det reella startskottet för genomförandet av den.

Själva studien genomförs av OECD med datainhämtning och dialog med de som sitter på sådana data i respektive region och möten med regionala aktörer av olika slag. Det lokala teamet med den regionala kontakpersonen som samordnare sköter arbetet med att ta fram underlagsrapport för respektive region med nyckelstatistik och utvecklingsstrategier samt organisering av OECD:s studieresor med anlitande av vilka som skall intervjuas för deras kunskapsinsamling med mera. Därefter sammanställer OECD det som inkommit till dels en tiosidig rapport per region, dels den samlade analysen för hela NSPA med utvecklingstrender och rekommendationer för framtiden.

Arbetet i sig ger anledning att också involvera och löpande informera nationella företrädare i regering och hos myndigheter samt förstås på EU-nivå. Tidplanen är att när det väl startar upp så tar det ett och ett halvt till två år, så någon gång mot slutet av 2016/början av 2017 kan en färdig rapport finnas framme. Det ligger i så fall väl i fas med EU:s arbete med kommande programperiod och även den halvtidsöversyn av nuvarande som denna gång kan ha en viss påverkan på förändringar redan under programperioden. Det kan också ligga väl i linje med att kunna ha med OECD-rapporten som kompletterande underlag vid kommande översyner och uppdateringar av nu gällande strategier i våra olika regioner.

Nu drar vi igång!
Förhoppningen är förstås att nu kunna ta vara på chansen att få ett gemensamt underlag för våra regionala strategier och vilket fokus vi sammantaget skall ha, såväl det som ger stöd för det som redan görs bra, som kanske utmana en del av det som annars tas för givet, för att få till en samlad positiv utveckling i våra respektive regioner och också se hur vi bättre kan dra nytta av varandra i hela NSPA-området med många olikheter, men också mycket gemensamma utmaningar att hantera. Därtill förstås att det ger ett bra underlag för en nära dialog med våra medspelare på EU-arenan för fortsatt stöd från EU för en gynnsam utveckling för våra regioner i Europas nordligaste områden.

Övrigt

Läs även vår nyhet om OECD-studien i fråga.

 

/Mikael Janson

17 Feb 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information