Svenska regioner får drygt 8,8 miljarder kronor i EU-stöd

EU-kommissionen har antagit det operativa programmet inför 2014-2020 för svenska regioner. Värdet är uppskattat till nästan 18 miljarder kronor, varav 8,8 miljarder kronor kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). EU-pengarna skall bland annat stärka forsknings- och innovationskapaciteten och de små och medelstora företagen (SME) kommer att få stöd för att bli mer konkurrenskraftiga samt expandera till nya marknader. De operativa programmen omfattar även särskilda åtgärder för att främja koldioxidsnåla lösningar, användning av förnybar energi, ökad medvetenhet i företagen och miljövänlig infrastruktur.

- ”Vi har antagit ett kraftfullt investeringspaket som kommer att gynna invånare och näringsliv i hela Sverige. Med hjälp av de 8,8 miljarderna kommer svenska regioner och städer att kunna satsa på sina viktigaste tillgångar”, säger Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

Investeringspaktet skall hjälpa Sverige att uppnå målen i Europa 2020-strategin, EU:s strategi för jobb och tillväxt:

• Åtgärder inom de tematiska målen ”stöd till små och medelstora företag” och ”forskning och innovation” får stöd med 60 procent (31 procent respektive 28 procent).
• 18 procent går till "ett samhälle med låga koldioxidutsläpp"
• 10 procent går till ”IKT” (informations- och kommunikationsteknologi)
• 8 procent till ”transport och infrastruktur”.

Genom integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling kommer man också att kunna tackla de storstädernas särskilda behov och problemen.

Övre Norrland får särskilt anslag
Glesbygden i Mellersta och Övre Norrland får också särskilda anslag. Mest EU-pengar går till Övre Norrland med cirka 424 miljoner euro (4 miljarder kronor), varav hälften från ERUF och kommer att användas för att stödja mer än 3 000 företag och förhoppningsvis skapa 2000 nya jobb. Mer än 60 % av företagen planeras att ha tillgång till mycket snabbt bredband i slutet av perioden. Syftet är också att finansiera transportlösningar och minska koldioxidutsläppen inom godstransporter.

Läs mer om svenska regioners EU-stöd på EU-kommissionens hemsida

/Erica Rönnqvist

15 Jan 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information