Svereg 2015

Den 25-26 mars anordnade North Sweden tillsammans med samtliga övriga svenska regionkontor och SKL en gemensam konferens i Bryssel. Det övergripande temat var EU:s nystart och hur denna kommer att påverka den lokala och regionala nivån, och de två dagarna bjöd på en lång rad olika föreläsningar och seminarium.

Uppslutningen var god under konferensen, handläggare och tjänstepersoner från samtliga regioner kom ned till Bryssel för att delta och deltagarlistan rymde totalt cirka 200 personer. Från norra Sverige fanns sammanlagt 9 personer från både Norr- och Västerbotten på plats. Syftet var att ge aktörer på den lokala och regionala nivån en möjlighet att samlas och diskutera hur deras verksamheter berörs av ”nystarten” av EU, i och med att 2014 innebar såväl en ny mandatperiod för Europaparlamentet och EU-kommissionen som starten på en ny programperiod inom unionen.

150401_delegation

Konferensens första dag kantades av intressanta presentationer av inbjudna gästtalare från både EU:s institutioner och icke-statliga organisationer. Först ut var Teresa Küchler, EU-korrespondent i Bryssel för Svenska Dagbladet, som pratade om EU:s institutionella reformer i och med Lissabonfördraget 2009, samt vad den så kallade ”politiseringen” av EU-kommissionen inneburit i praktiken. Senare höll Pierre Schellekens, vice chef för klimat- och energikommissionären Miguel Arias Cañetes kabinett, en presentation om EU-kommissionens planer för Energiunionen, vars syfte är att undanröja hinder för att på så sätt öka integreringen och skapa en gemensam europeisk energimarknad. Schellekens menade att en gemensam energipolitik behövs eftersom att det skulle innebära en ökad andel grön och förnyelsebar energi, lägre priser för konsumenter och en minskning av extern energiimport.

150401_KuchlerSchellekens

Europaparlamentariker betonade vikten av den lokala och regionala nivån

Den första dagen avslutades med en paneldiskussion med de svenska Europaparlamentarikerna Linnéa Engström (mp), Jytte Guteland (s) och Fredrick Federley (c). Alla tre poängterade hur viktig den regionala och lokala nivån är inom EU:s politiska process. Linnéa Engström underströk bland annat att dessa nivåer kan fungera som viktiga remissinstanser under utarbetandet av lagförslag:

”Till er som sitter här idag vill jag skicka med hur otroligt viktiga ni är när kommissionen konsulterar!”

En mening som uppenbarligen delades av Federley, då han senare avslutade diskussionen med att påminna konferensdeltagarna om att: 

”Det här är ER arena, här har ni möjlighet att påverka!”

150401_MEPs

Under dag två arrangerades tre stycken parallella seminarium:

Cirkulär ekonomi: Livsmedels- och skogsbaserad ekonomi för grön tillväxt

Seminariet om cirkulär ekonomi modererades av Christofer Berg, kanslichef för Centerpartiet i Europaparlamentet, och bland talarna återfanns representanter för EU-kommissionens generaldirektorat för miljö, Metsö Group samt den Nederländska regionen ”Food Valley” som är känd för sin höga koncentration av matproducenter.

Inkludering/exkludering – att skapa en känsla av tillhörighet

Moderator var Sebastian Marx, kontorschef för Göteborgs stads Brysselkontor, och inbjudna talare var Åsa Lundquist, utvecklingsledare vid Göteborgs stads sociala resursförvaltning, Julis Op De Beke, handläggare vid EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, Jens Nilsson, socialdemokratisk europaparlamentariker samt Karin Alkeberg, handläggare vid Regionförbundet i Kalmar län.

Forskning och innovation

Detta seminarium var uppdelat i tre olika fokusområden:

-      Europeiska innovationspartnerskap

-      Sociala innovationer

-      Innovationsupphandling i offentlig sektor

Talade gjorde bland andra Ylva Reisnert från Skåne European Office och Liselotte Jensen från Zealand EU Office (Själlands regionkontor i Bryssel). 

 

Vidare läsning:

Läs minnesanteckningarna från hela konferensen. 

Ta del av presentationerna som hölls under de två dagarna.

 

/Kalle Eriksson

01 Apr 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information