Sveriges reformprogram 2015

Varje år ska EU:s samtliga medlemsländer överlämna sina så kallade nationella reformprogram till EU-kommissionen. I dessa redogör medlemsregeringarna för hur den nationella politiken har bidragit till genomförandet av Europa 2020-strategin.

Särskilt fokus ska ligga på vilka åtgärder som gjorts inom de politiska områden som identifierats i de landsspecifika rekommendationer som lagts fram av EU-kommissionen. I rekommendationerna till Sverige som lades fram 2014 uppmanades regeringen bland annat att verka för att dämpa den ökande privata skuldsättningen och att underlätta övergången från utbildning till arbetsmarknad genom ökade satsningar på arbetsplatsförlagd utbildning och lärlingsprogram.

Nu har den svenska regeringen presenterat sitt reformprogram för 2015. I detta beskrivs både genomförda åtgärder och planerade insatser som syftar att bidra till EU:s hållbara tillväxt. Programmet är till stor del baserat på regeringens budgetproposition för 2015 samt 2015 års ekonomiska vårproposition respektive vårändringsbudget. I mars tog EU:s stats- och regeringschefer beslut om de övergripande prioriteringarna för aktuell europeisk planeringstermin, och även dessa utgör en grund för det svenska reformprogrammet:

-      Stimulans till investeringar

-      En förnyad vilja till strukturreformer

-      En ansvarsfull finanspolitik

Nästa steg är nu att EU-kommissionen under maj månad ska lägga fram sitt förslag till landsspecifika rekommendationer för kommande 12-18 månader. Dessa ska sedan diskuteras i ministerrådet innan stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet formellt godkänner dem någon gång under sommaren.

Bakgrund till den europeiska planeringsterminen
För att uppfylla Europa 2020-målen har EU:s medlemsstater ansett det behövligt att samordna de enskilda nationella insatserna. På grund av detta har EU infört den europeiska planeringsterminen, vilken är en årligen återkommande cykel för samordning av den ekonomiska politiken inom unionen. 

Arbetet med terminen startar med att EU-kommissionen antar den årliga tillväxtöversikten (kring oktober-november). I denna översikt samlas EU:s prioriterade insatser för att få fart på tillväxten och öka jobbskapandet.  

På toppmötet i mars antar stats- och regeringscheferna riktlinjer utifrån dessa prioriteringar i landsrapporter (som EU-kommissionen tagit fram) för varje medlemsland där aktuellt lands ekonomiska läge, reformagenda och eventuella makroekonomiska obalanser utvärderas.

I april lämnar varje medlemslans in sina budgetplaner och förslag till reformprogrammen.  Med allt detta i åtanke lägger EU-kommissionen under maj månad fram en ny uppsättning av landsspecifika rekommendationer som under sommaren godkänns av Europeiska rådet. 

Vidare läsning
De landsspecifika rekommendationerna för Sverige 2014

EU-kommissionens tillväxtöversikt för 2015.

Landsrapport för Sverige 2015. 

Sveriges nationella reformprogram 2015. 

 

/Kalle Eriksson

11 Maj 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information