Ta chansen till kulturutbyte för städer och regioner

Inom ramen för initiativet kultursamarbete mellan städer och regioner i Europa, har den andra utlysningen öppnat för intresserade som vill delta i ett eller flera studiebesök som pågår från februari till april 2016.  I utlysningen efterfrågas städer och regioner som är intresserade att medverka på studieresor till annan stad i syfte att utbyta erfarenhet och kunskap, för att bättre förstå framgångsrika exempel på investeringar i kultur.


Fem olika tematiska studieresor planeras och söker deltagare från 10 europeiska städer och/eller regioner per studiebesök. Denna ansökningsomgång är öppen för lokala och regionala förvaltningar i hela Europa fram till den 4 december. 

Besökarna från städer och regioner kommer att kunna lära sig från sina värdar och hur goda kultur exempel kan överföras till andra sammanhang.

Med denna ansökning erbjuds representanter från lokala och regionala myndigheter att delta på dessa studiebesök. Dessa besök äger rum i:

  • Birmingham (Social integration och tillgång till kultur i bostadsområden),
  • Norra Portugal (regional kreativa kluster och nätverk),
  • Helsingfors-Esbo (kulturell utbildning för ungdomar),
  • Lodzkie region (regional kulturell utveckling och social vitalisering genom kultur) och
  • Sofia (nya resurser för kultur och reformera kommunala kulturinstitutioner)


15 tematiska studiebesök inom projektet för Kreativa Europa

Detta 1 miljon euro projekt på tre år som finansieras genom programmet Kreativa Europa syftar till att undersöka befintlig praxis med kulturen som en viktig del i de lokala och regionala utvecklingsstrategierna. Det kommer också att möjliggöra utbyte och överföring av kunskap, för att bättre förstå framgångsrika exempel på investeringar i kultur, och att gå in på detaljer i den politiska planeringen och genomförandet. Under projektperiodens tre år planeras 15 tematiska studiebesök och expertrådgivning till 10 städer eller regioner.

Om ni är intresserade av delta kan ni som första steg skicka in er ansökan där ni beskriver hur kulturella investeringar bidragit till den lokala utvecklingen i er stad/ region.

Observera att denna ansökningsomgång gäller endast 5 studiebesök, som planeras från februari till april 2016.

Om du är intresserad av att delta, fyll i ansökan online före 4 december 2015. 

Läs mer om studiebesök, datum och teman här. 

För mer information klicka här.

Ta del av katalogen som presenterar 70 framgångsrika exempel på investeringar i kultur.

/ Alexandra Strömbäck 

04 Nov 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information