Umeå på tredjeplats i ranking av smarta städer

I en rankning av 77 stycken medelstora europeiska städer placerar sig Umeå som den tredje smartaste staden av samtliga som ingick i undersökningen. Sammanställningen har genomförts av forskare vid Wiens tekniska universitet och en stor mängd variabler har vägts samman för att kunna jämföra och ranka städerna.

Begreppet ”Smarta städer” (Smart Cities) är någonting som är väldigt populärt inom EU just nu, och ett ständigt föremål för diskussion under temadagar, seminarier och konferenser, då städer strävar efter att utvecklas på ett så smart sätt som möjligt. Någon entydig definition av begreppet finns inte, men det handlar framför allt om att använda resurser, teknologi, och kunnande på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt.

Studien i fråga definierar en smart stad som att den ”bygger på den ’smarta’ kombinationen av talanger och aktiviteter från självbestämmande, självständiga och medvetna medborgare”.  Rankingen av städer gjordes utifrån följande sex stycken övergripande dimensioner:

-      Smart ekonomi

-      Smart rörlighet

-      Smart miljö

-      Smarta människor

-      Smart livsstil

-      Smart ledning

Under var och en av dessa dimensioner ingår ett antal olika faktorer. Dimensionen ”smart miljö” innefattar exempelvis faktorerna miljöförhållanden, luftkvalité, ekologisk medvetenhet samt hållbar resursförvaltning. För dimensionerna ”smart miljö” och ”smart ledning” rankas Umeå på första respektive andra plats. Efter att samtliga dimensioner vägts samman placerar Umeå sig alltså som den tredje smartaste staden av de som ingick i mätningen.

I sammanställningen ingick europeiska städer med en befolkning på 100 000-500 000 invånare och minst ett universitet eller högskola. Ett kriterium var att städerna i fråga måste omfattas av tillgängliga och relevanta databaser. För att samla in statistik användes en databas som omfattar EU-medlemsländerna samt Norge och Schweiz och har sammanställts inom ramen för ESPON. För att minska urvalet ytterligare jämfördes enbart städer med ett upptagningsområde på mindre än 1 500 000 invånare, för att på så sätt utesluta alla städer som domineras av en närliggande större stad.

Läs hela rankningen samt hur den har genomförts.

 

/Kalle Eriksson

18 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information