Utvärdering ERDF och CF

Nu finns uppdaterade versioner av efterhandsutvärderingarna av drygt 300 program som delfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och/eller Sammanhållningsfonden under programperioden 2007-2013 tillgängliga online. Utvärderingarna har utförts av EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna och baserar sig på en stor mängd enkätrespondenter och djupintervjuer. Syftet med utvärderingarna är att lägga fram evidensbaserad kunskap om vilka effekter som uppnåtts samt vilka lärdomar som har dragits.

Utvärderingarna är uppdelade utifrån tretton olika policyområden, såsom transport, miljö, kultur/turism samt små och medelstora företag (SME). Härnäst planeras flertalet seminarium för att diskutera resultaten inom de flesta av dessa tretton områden. 

 

Ta del av de aktuella utvärderingsdokumenten. 


/Kalle Eriksson 

27 Apr 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information