Arctic Futures om hållbara regioner

Den 30 november anordnades för sjunde gången det årliga Arctic Futures Symposium i Bryssel. Konferensen samlar många arktiska aktörer från hela världen med international Polar Foundation som huvudarrangör. I år skedde det dock också med nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som aktiv partner och medarrangör genom North Sweden samt North Norway som höll i stora delar av arrangemanget, som också bjöd på många nordsvenska inslag och exempelvis var Mikael Janson från North Sweden huvudmoderator under heldagskonferensen. Det var föranlett av att fokus denna gång låg på den nya Arktiska policy för EU som EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst presenterade tidigare i år.

Från EU och många aktörer på Brysselarenan fanns en uttalad önskan om att i samband med årets Arctic Futures få möjlighet att diskutera EU:s politik för Arktis och det anordnades också ett särskilt pass om det så kallade ”Arctic Stakeholder Forum” som EU nu driver i nära samverkan med särskilt NSPA som samlande kraft på regional nivå. Norrbotten och Västerbotten är tillsammans med de finska nordligaste regionerna EU:s arktiska regioner och är tillsammans med övriga regioner inom nätverket för NSPA en samverkanspart för EU:s arbete med att nu implementera sin nya policy med fokus på det Europeiska Arktis.

Inledande pass med globala perspektiv

Symposiet inleddes med att bland annat Grönlands industri- och energiministern Vittus Qujaukitsoq hälsade välkommen och pekade på den viktiga roll EU spelar för den arktisk regionen och för att utveckla den, inte bara komma åt dess tillgångar. I miljöarbetet ligger EU i framkant i världen. 

arctf
Dialog om Arktiska Rådets första 20 år och de kommande 20 åren med bland annat Sveriges Arktiska Ambassadör, Andrès Jato, i panelen

Mikael Janson från North Sweden, som var huvudmoderator för symposiet, konstaterade i sin inledning att miljöfrågan är viktig, inte minst som det bara i dagarna före kom häpnadsväckande uppgifter om att temperaturen i polarområdet ligger 20 grader över normalt för årstiden. Likaså är den internationella samverkan central för att undvika att Arktis blir den konflikthärd det lätt kan bli allteftersom intresset för regionen och dess tillgångar ökar. Utgångspunkten måste dock vara och det som hela Arctic Futures Symposiet denna gång tog sin utgångspunkt i med sin rubrik; ”Strengthening Sustainable Communities”, att inget är möjligt utan också en hållbar långsiktig utveckling av regionen genom investeringar i regionen för de människor och de samhällen som finns där. Det gäller inte minst för EU:s arktiska områden som är välutvecklade moderna samhällen i det arktiska sammanhanget. Det finns många olika Arktis att ta med i bilden.

Den efterföljande panelen med företrädare från medlemsländerna i det Arktiska Rådet samt samisk representation gav det globala perspektivet utifrån att Arktiska Rådet i år fyller tjugo år. Arktiska Rådet är det organ som idag hanterar de gemensamma Arktiska frågorna i världen, till vilket Sverige räknas som en av de åtta arktiska staterna, och därutöver samlar allt fler länder som observatörer inklusive Kina, Japan, Chile med flera. Andrés Jato, Sveriges Arktiska Ambassadör, lyfte fram vikten av att bibehålla Arktis som ett lågspänningsområde i en allt mer orolig värld och gemensamma praktiska insatser över gränserna på inte minst regional nivå för att hantera miljöutmaningarna.

Därefter förflyttades fokus till EU och EU:s under våren presenterade nya integrerade politik för den arktiska regionen genom företrädare från EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst samt den ansvariga rapportören i Europaparlamentet, Urmas Paet, för det utlåtande som där håller på att tas fram om policyn. Fokus i EU:s politik ligger på klimatåtgärder och forskning, utveckling av den arktiska regionen samt internationell samverkan. Urmas Paet lyfte den senare delen som det som behöver utvecklas mer då det handlar om säkerhetspolitik och EU måste vara tydligare i den delen, även om ett fortsatt utbyte med Ryssland är nödvändigt. Mikael Janson lyfte i övergången till de följande passen fram att det riktigt nya i EU:s nu lanserade arktiska politik är det regionala perspektivet, att utveckla regionerna i Arktis med fokus på EU:s egna arktiska regioner.

af
Niklas Sirén från Kiruna berättar om den unika stadsflytten och i panelen syns till vänster moderatorn Peter Sköld från Arcum vid Umeå Universitet samt i mitten Peter Larsson från Norrbottens Handelskammare

Det regionala Arktis i fokus med stor nordsvensk medverkan

De efterföljande panelerna med god svensk medverkan handlade om vikten av infrastruktur och att knyta ihop regionerna i norr inom sig och till omvärlden och hur det är möjligt att skapa hållbar utveckling i de nordligaste regionerna i Europa samt möjligheterna för investeringar och affärsmöjligheter i den arktiska regionen.

Lorents Burman, Kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå och ordförande för Norrbotniabanegruppen, pekade på Botniska korridorens och Norrbotniabanans betydelse för regionen och att sammanlänka de nordligaste delarna av Europa med övriga delar av EU i de nya transportstråk som växer fram. Peter Sköld från Arcum, det arktiska centret vid Umeå Universitet, ledde paneldiskussionen om hållbar utveckling och att hållbarhet kan betyda väldigt mycket men är en förutsättning för utveckling. Han noterade också att det hade varit önskvärt med en bättre könsbalans i den på grund av återbud under planeringen manliga panelen, som en del av fokus på hållbar utveckling. Niklas Sirén, Kommunalråd i Kiruna, berättade om hela stadsflytten i en extrem miljö som en möjlighet att skapa en testbädd för hela Europa i att hitta och pröva nya bättre lösningar för ett hållbart samhälle och det är en av grunderna för hela arbetet i Kiruna och det är möjligt genom ”the pragmatic people” i regionen som hellre flyttar sin stad än lägger ned gruvan som den ligger på. Peter Larsson vid Norrbottens Handelskammare pekade på de unika affärsmöjligheter som finns i den arktiska regionen om man utgår från sina tillgångar och förmågor.

Ett särskilt pass diskuterade också den Arktiska samrådsprocess som initierats av EU-kommissionen, det så kallade ”Arctic Stakeholder Forum”, som under 2017 skall arbeta fram förslag på vad EU:s fonder och program skall fokusera på för att i framtiden i de nordliga delarna av Europa. Det berör bland annat de regionalfondmedel och de samverkansprogram med mera som går till de fyra nordliga regionerna Sverige och hur de skall utformas för nästa programperiod. Peter Larsson från Norrbottens handelskammare påpekade i den diskussionen att skapa affärer handlar om människor och därför måste de var i fokus för hur stöd utformas för att utveckla näringslivet i regionen.

afs
Lorents Burman från Skellefteå och ordförande i Norrbotniabanegruppen redovisar Botniska Korridorens betydelse för den arktiska regionen

Arbetet med att ta fram EU:s investeringsprioriteringar i Arktis är i full gång och nätverket för NSPA har i det tagit på sig att för de 14 regionerna i norra Sverige, Finland och Norge samordna arbetet som en partner för EU-kommissionen. Avsikten är att kunna ta fram gemensamma förslag som bland annat skall behandlas på ett högnivåmöte mellan EU och ministrar från de nordiska länderna med flera i Finland i juni och finnas slutgiltigt framme i slutet av 2017 för att kunna styra det fortsatta arbetet från EU:s sida gentemot de nordligaste regionerna. Genom att NSPA har tagit på sig detta, utifrån den arbetsprocess som använts under framtagandet av den OECD-studie för NSPA som är på gång och det som den lyfter fram för regionernas utvecklingsmöjligheter, har NSPA genom EU-kontoren i Bryssel fått möjlighet att för EU hålla i stora delar av processen och även gentemot den nationella nivån i berörda länder. Det kommer att vara ett intensivt arbete det närmaste året.

Läs mer om Arctic Futures Symposium och ta del av konferensrapporten här

Läs mer om EU:s integrerade politik för Arktis här

Läs mer om den pågående processen för den strategin här

Läs mer om OECD-studien för NSPA här

Ta del av presentationerna från konferensen här

/Mikael Janson

14 Dec 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information