EU kommissionen för en enklare väg till företagsstöd ur EU:s fonder

En högnivågrupp som inrättats av EU-kommissionen har tagit fram nya rekommendationer för att göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Arbetet är ett led i strävan efter en resultatinriktad EU-budget.

Alla företag, framförallt små, medelstora och nyligt uppstartade företag, nyttjar inte alltid möjligheterna som ESI-fonderna kan ge på grund av krångliga administrativa förfaranden. Missade möjligheter kan då leda till potential som inte tas till vara på vilket påverkar Europas konkurrenskraft.

Baserat på den problematiken tillsatte EU-kommissionen år 2015 en högnivågrupp som skulle hitta lösningar på detta problem samt titta på hur man kan göra det enklare för företag att få stöd från EU:s ESI-fonder.

Högnivågruppens rekommendationer
- Ökad användning av finansiella instrument.
- Nätbaserade förfaranden. Handlingar ska sparas digitalt. De som mottagit stöd och lämnar in handlingar ska inte behöva lämna in samma handlingar igen i varje steg av projektet.
- Förenklad tillgång till finansiering för små och medelstora företag genom till exempel:
1. Gemensamma ansökningsomgångar för olika EU-finansieringar så att företag kan ansöka om investeringspaket istället för flera olika ansökningsomgångar.
2. Företagare som får lån från finansieringsinstrument som stöds av ESI-fonderna ska inte ha lika stränga krav som vid normalt bidrag. Färre handlingar och kortare arkiveringsperioder.
3. Förenklade återbetalningar av kostnader. De som mottagit stöd ska inte behöva motivera varje enskild utgiftspost och kommer kunna använda schablonbelopp eller fasta priser för vissa kategorier av kostnader(personal, försäkringar, hyra m.m.).

En del av rekommendationerna har redan lyfts av kommissionen i halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen.

Enkelhet och flexibilitet är nyckeln till lyckade investeringar från ESI-fonderna. Vi måste se till att det går att förverkliga innovativa och bra projekt genom att göra det lättare för små och medelstora företag samt uppstartföretag att få stöd. Högnivågruppens rekommendationer kommer också att användas som underlag när vi diskuterar hur sammanhållningspolitiken ska se ut efter 2020” sa EU:s kommissionär Corina Creţu, ansvarig för regionpolitik.

Vi måste fortsätta arbeta för att avlägsna flaskhalsar och skapa fler synergier mellan de olika fonderna. Det är inte alltid nödvändigt att ändra lagstiftningen, utan i stället måste vi hitta de bästa arbetssätten och se till att de sprids i hela EU. Det är det här som är målet för vårt arbete” sa kommissionens f.d. vice ordförande och högnivågruppens ordförande Siim Kallas.

Läs North Swedens tidigare inlägg om halvtidsöversynen av EU:s budget här och här.

/Anna Lundgren 

19 Okt 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information