EU-kommissionen vill att euroländerna ska öppna den statliga plånboken

16 november presenterade EU-kommissionen delar av ett dokumentpaket om prioriteringar och målsättningar för den ekonomiska politiken i EU, euroområdet och medlemsländerna under det kommande året . Denna tillväxtöversyn inleder den europeiska planeringsterminen för 2017. Den kanske viktigaste nyheten var att EU-kommissionen vill att de euroländer som har överskott i sina budgetar använder dessa för att investera under nästa år.

De dokument som EU-kommissionen bland annat presenterade var 2017 års tillväxtöversyn, rapport om förklaringsmekanismen och rekommendationer för euroområdet. Paketet ska diskuteras inom EU:s institutioner och aktörer för att enas om en vägledning som ska återspeglas i medlemsländernas politik under nästkommande år.

Om europeiska planeringsterminen
Den europeiska planeringstermingen är EU-kommissionens årliga granskning och styrning av medlemsländernas och i synnerhet euroländernas ekonomier. Den startar varje år i november med att EU-kommissionen presenterar den årliga tillväxtöversikten och förvarningsrapporten. EU-kommissionen granskar därefter de länder där man identifierat ekonomiska obalanser som riskerar att påverka hela EU negativ genom landrapporter som presenteras i februari, landspecifika rekommendationer kommer i maj och fastställs sedan av Rådet i juli.

Enligt rapporten om förvarningsmekanismen är Sverige ett av tretton länder som faller under en så kallad fördjupad granskning. Inom dessa länder upptäckte granskningen vissa obalanser som kan hindra ekonomin i medlemsländerna. Sverige ska enligt denna ha brister i bostadsmarknadens funktionssätt, samt en hög andel privat skuldsättning.

Medlemsländerna uppmanas till att öka prioriteringen inom den ”goda triangeln” (investeringar, strukturreformer och en ansvarsfull finanspolitik). Det är av stor vikt att säkerställa social rättvisa för att öka tillväxt, samt främja konkurrenskraft, innovation och produktivitet.

EU-kommissionen vill se ökade investeringar
EU-kommissionen vill se en strävan mot en positiv finanspolitisk inriktning inom euroområdet för att stödja återhämtningen och penningpolitiken inom Europeiska centralbanken. En stimulans på 0,5 % i euroområdets BNP är en del i rekommendationen. EU-kommissionen har även gjort en bedömning av euroländernas uppfyllande av budgetreglerna. I denna framgick bland annat om länder bryter mot Stabilitets- och tillväxtpakten som ska garantera att sunda offentliga finanser bedrivs.

Läs mer om tillväxtöversynen här

29 Nov 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information